answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Koranmotsägelse: Fullt detaljerad eller inkomplett?

T.ex. Utsagan om vin

Koranen påstår sig vara helt omfattande i sina instruktioner, den ska vara fullt detaljerad:

Det finns inte ett djur på jorden, inte heller en flygande skapelse som flyger på två vingar, utan de är folk lik er. Vi har inte försummat något i Boken (av Våra förordningar). Sedan till deras Herre de kommer att samlas. S. 6:38 Pickthall

Ska jag söka annan än Allah som domare, när Han är Den som har uppenbarat (denna) Skrift till dig, fullt detaljerad? De som vilka Vi gav Skriften (tidigare) vet att den har uppenbarat från din Herre i sanning. Så bli inte du (Å Muhammed) en av tvivlarna. S. 6:114 Pickthall

Denna är din Herres väg, en rak väg. Vi har detaljerat Våra uppenbarelser för ett folk som tar hänsyn. S. 6:126 Pickthall

Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift. Den är ofelbar, för den kommer från universums Herre. S. 10:37 R. Khalifa

I deras historia finns det verkligen en tillrättavisning för förstående män. Det är inte påhittad berättelse utan en bekräftelse av existerande (Skrifter) och en detaljerad förklaring av allting, och en vägledare och en barmhärtighet för folket som tror. S. 12:111 Pickthall

En dag ska Vi resa från alla Folk ett vittne mot dem, från dem själva: och Vi ska hämta dig som ett vittne mot dessa (ditt folk): och Vi har sänt ner till dig en Bok som förklarar alla ting, en Vägledare, en barmhärtighet, och en Glad nyhet för Muslimer. S. 16:89 A. Yusuf Ali

Inget kunde vara längre ifrån sanningen! Koranen misslyckas med att förse många viktiga detaljer i relation till viktiga passager. Det här lämnar i sin tur läsaren i förvirring och även förbryllad för förståelsen av Koraniska berättelserna och/eller specifika föreskrifterna. Det här är orden av avlidna Iraniska forskaren Ali Dashti:

”Koranen innehåller meningar som är inkompletta och inte fullt förståeliga utan hjälp av kommentarer: främmande ord, obekanta Arabiska ord, och ord som är använd utanför dess normala mening; adjektiv och verb böjd utan iakttagande av kongruens av kön och nummer; ologisk och ogrammatisk använda pronomen som ibland inte har referens; och predikat som i rimmade passager ofta avlägsna från subjekten. Dessa och andra sådana avvikelser i språket har gett utrymme till kritiker som förnekar Koranens elegans. Problemet har också tagits upp av gudfruktiga Muslimer. Det tvingade kommentatorerna att söka efter förklaringar och var troligen en av orsakerna till oenighet över läsning.” (Dashti, Twenty-Three Years: A study of the Prophetic Career of Mohammad, Allen and Unwin, London, 1985, s. 48-49; understrykningarna är våra)

“För att summera, mer än ett hundra Koraniska avvikelser från normala reglerna och Arabiska strukturen har blivit noterad. Därför har kommentatorerna strävat efter att hitta förklaringar och rättfärdigande av dessa avvikelser. Bland dem var den store kommentatorn och filologen Mahmud oz-Zamakhshari (467/1075-538/1144), som en Morisk författare skrev om: ’Denna grammatikbesatta pedant har begått ett chockerande misstag. Vår uppgift är inte att göra läsningen anpassad till Arabisk grammatik, utan ta hela Koranen sådan den är och göra Arabisk grammatik anpassad till Koranen. (Ibid., p. 50; understrykningarna är våra)

Ett exempel på sådan oenighet och obegriplighet är Koranens syn på starka drycker och viner. Koranen helt klart blandade om dess syn på rusdryck som följande passage slutgiltigt demonstrerar:

Och Vi har inte uppenbarat till dig Boken utan att du ska göra det klart för dem i vad som de är oeniga om, och (som) vägledning och en barmhärtighet för ett folk som tror. Och Allah har sänt ner vatten från molnen och därvid livet till jorden och efter dess död; och säkerligen det finns ett tecken i det här för ett folk som vill lyssna. Och säkerligen det finns en tillrättavisning för er i nötkreaturen; Vi gav till er dricka av det som finns i deras bukar – från mellan avföringen och blodet -- ren mjölk, enkel och behaglig för att svälja för de som dricker. Och av palmfrukterna och vindruvorna – ni skaffar er från dem rusdryck (sakaran) och god proviant; säkerligen finns det ett tecken i det här för ett folk som tvivlar. Och er Herre har uppenbarat till bin och sa: Gör bikupor i bergen och i träden och i det bygger dem: Ät sedan all frukt och vandra i din Herres vägar lydigt. Där kommer det fram däri en dricka av många färger, i vilken det finns helande för människor; säkerligen finns det ett tecken i det här för ett folk som reflekterar. S. 16:64-69 Shakir

Intrycket som är given av den här passagen är att rusdrycker är något bra, sedan kontexten handlar om tecken och bevis på Guds omsorg och proviant för mänskligheten. Inget är sagt om de negativa effekterna av rusdryckerna eller om det är otillåtet för troende.

Å ni som tror! Gå inte nära bönen när ni är under rusdrycker (sukara) TILLS NI VET (SÄKERT) VAD NI SKA SÄGA, inte heller när ni är under en förpliktelse för att genomföra ett bad -- såvida inte reser på vägen -- tills ni har tvättat er själva; och om ni är sjuka, eller på en resa, eller en av er kommer från toan eller ni har rört en kvinna, och ni inte kan hitta vatten, ta er tillflykt till rena jorden, sedan stryk på era ansikten och era händer; säkerligen är Allah Benådande, Förlåtande. S. 4:43 Shakir

Dessa verser förbjuder Muslimer från att komma till bönen när de är berusade. Det ger intrycket att dricka före bönen är tillåtet, såvida man inte blir full.

De frågar dig angående vin (al-khamri) och gambling. Säg: ”I dem finns en stor synd, OCH LITE FÖRDEL, för människan; men synden är större än fördelen.” De frågar hur mycket de ska spendera; Säg: ”Det som är bortom ert behov.” Därför Gör Allah klart för er Hans Tecken: För att ni ska tänka efter. S. 2:219 A. Yusuf Ali

Här, vinet (som faller under kategorin av rusdrycker) är sagt att vara både synd och till fördel, med synden som den större. Även den här passagen förbjuder inte konsumtionen av vin explicit.

Slutligen:

Å ni som tror! Rusdrycker (al-khamru) och gambling, (hängivenhet för) stenar, och (spådom med) pilar, är EN STYGGELSE, - AV SATANS HANTVERK: fly bort från sådan (styggelse), för att ni ska blomstra. Satans plan är att väcka fiendskap och hat mellan er, med rusdrycker (al-khamri) och gambling, och hindra er från att komma ihåg Allah, och från bön: vill ni då inte avhålla? S. 5:90-91 A. Yusuf Ali

Den här passagen säger att rusdrycker är Satans hantverk! Sedan, Koranen går från att beskriva vin från något god till någonting fullständigt ond.

En Muslim kan inflicka här och påstå att dessa verser som tillåter rusdrycker är upphävda. Ändock, det här är exakt poängen. Hur vet en Muslim att dessa verser har blivit upphävda? Var gör Koranen explicit, eller även implicit, detta påstående? För det andra, hur vet Muslimen säkert vilken som kom först? Daterar Koranen dessa ”uppenbarelser” som ska ha blivit nedsänt så att vi kan vara säker på vilken passage som kom först? Trots allt, man kan ju just påstå att S. 16:66-67 var ”uppenbarad” sist och därför upphävt S. 2:219 och 5:90-91. Hur kan man veta säkert?

En Muslim kan påstå att Muslimer inte bara följer Koranen, utan konsulterar även hadith litteraturen. I så fall, försök att tala om följande Muslimer att de behöver hadith litteraturen:

De Underkastade, som presenterar deras bevisföring i följande artiklar listade på följande sida: Hadith & Sunna

Dessutom, stunden någon vänder sig till hadither för att klargöra dessa passager falsifierar man Koranen. Koranen blir påvisad att vara inkomplett och därför falsk i dess påstående att vara fullt detaljerad.

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här
Kontakta oss