answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Finns Muhammed nämnd i den Heliga Bibeln?

Muslimer hävdar att den Heliga Bibeln nämner och förutsäger Muhammed och hans profetskap. I följande artikel ska vi bemöta de vanligaste argumenten. Vi kommer att dela in arbetet i fyra delar:

  • Del 1 - Finns Muhammed nämnd i Moseböckerna?
  • Del 2 - Finns Muhammed nämnd i Profeternas böcker?
  • Del 3 - Finns Muhammed nämnd i Nya Testamentet?
  • Del 4 - Behöver judar och kristna acceptera Muhammed ?

Innan vi påbörjar arbetet vill vi även poängtera muslimers inkonsekvens när de hävdar att deras profet finns omtalad i den Heliga Bibeln. Många muslimer idag argumenterar grundlöst att den Heliga Bibeln är förvanskad. Samtidigt vill muslimer använda den Heliga Bibeln för att påvisa Muhammed. Hur kan de muslimer som menar att den Heliga Bibeln är förvanskad åkalla den för att söka påvisa Muhammed? Detta demonstrerar hur inkonsekventa och desperata somliga muslimer är!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 1 - Finns Muhammed nämnd i Moseböckerna?

A) Muslimer hävdar att 1 Mos 17:20 pratar om att Gud kommer att skänka Ismael profetskap:

1 Mos 17:20
Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. (Bibeln 2000)

Muslimer – som hävdar att Ismael (Abraham och Hagars son) är arabernas stamfader – menar att denna vers påvisar Muhammeds profetskap. Notera dock att versen varken säger att profetskap eller förbundet ska ges ismaeliter. Detta är något som muslimer desperat läser in i texten. Versen säger att Gud ska välsigna och göra Ismael fader till tolv hövdingar.

Det var däremot Isak (Abraham och Saras son) och hans ättlingar som skulle komma att få profetskap och förbundet från Gud. Detta framgår väldigt tydligt om vi läser kontexten: 

1 Mos 17:17-21
Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sade för sig själv: "Skulle det födas barn åt en man som är hundra år? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år?" Och Abraham sade till Gud: "Låt bara Ismael få leva inför dig!" Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år." (Bibeln 2000)

Löftet om att Ismael skulle bli fader åt tolv hövdingar uppfylldes:

1 Mos 25:12-18
Detta är Ismaels, Abrahams sons, fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska slavinna. Och detta är namnen på Ismaels söner i den ordning de föddes: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma och Massa, Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, tolv furstar för deras stammar. Ismaels ålder blev etthundratrettiosju år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. Hans ättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur, som ligger öster om Egypten, där vägen går mot Assyrien. De slog sig ner mitt emot alla sina bröder. (Bibeln 2000)

Även Koranen säger att Isak och hans efterkoma fick förbundet, profetskapet och blev välsignade mer än något annat folk:

2:47
Israeliter! Minns Mina välgärningar mot er och hur Jag visade er sådan nåd som Jag inte har visat något annat folk. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

2:122
ISRAELITER! Minns Mina välgärningar mot er och hur Jag visade er sådan välvilja som Jag inte har visat något annat folk. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

29:27
Och Vi skänkte [Abraham sonen] Isak och [sonsonen] Jakob och kallade flera av hans efterkommande till profeter och skänkte dem uppenbarelsen
. Och Vi gav honom hans lön i denna värld och i det kommande livet har han sin plats bland de rättfärdiga. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

45:16
VI GAV Israels barn Skriften och rätt att styra och döma [i enlighet med Guds lag] och Vi lät profeter uppstå bland dem
; och Vi sörjde för dem med goda och nyttiga ting och Vi visade dem sådan nåd som Vi inte har visat något annat folk. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

B) Muslimer hävdar att 1 Mos 18:18-19 pratar om Muhammed:

5 Mos 18:18-19
Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen. (Bibeln 2000)

Gud säger att en profet lik Moses ska trädda fram. Muslimer argumenterar att detta refererar till Muhammed som trädde fram ur ismaeliternas led, vilka är israeliterna bröder.  

Om vi läser inledningen till kapitel ser vi tydligt att uttrycket "deras bröders led" inte syftar på ismaeliterna, utan på en israelitisk stam:

5 Mos 18:1-5
De levitiska prästerna, hela LEVIS STAM, skall till skillnad från de ANDRA ISRAELITERNA inte få någon andel eller egendom
. De skall leva av Herrens eldoffer och hans egendom. Någon egendom bland SINA BRÖDER skall de inte ha. Herren är deras egendom, så som han har lovat dem. Detta är vad prästerna har rätt att få av folket, av den som offrar ett slaktoffer, vare sig det är en tjur eller ett får: prästen skall ha bogen, käkarna och löpmagen. Det första av din säd, ditt vin och din olja liksom den första ullen från dina får skall du också ge åt honom. Ty honom har Herren, din Gud, valt ut bland alla dina stammar, för att han och hans efterkommande genom alla tider skall göra tjänst i Herrens namn. (Bibeln 2000)

Kontexten visar att Moses talar till den levitiska stammen, vilka är en av Israels 12 stammar. Detta demonstrerar att uttrycket "deras bröders led" refererar till en av Israels resterande stammar. Uttrycket "deras bröders led" är med andra ord "leviternas bröders led". Leviternas bröder är Israels resterande stammar. Med detta i minne förstår vi att Herren Gud i Mos 18:18-19 lovar att en profet ska träda fram ur leviternas bröders led, nämligen ur en av Israels resterande 11 stammar:

5 Mos 18-19
Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen. (Bibeln 2000)

Kontexten påvisar att profeten måste vara en israelit. Nya Testamentet säger att profeten i 5 Mos 18-19 är Herren Jesus:

Joh 1:43-45
Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: "Följ mig!" Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret." (Bibeln 2000)

Herren Jesus, under en konversation med judarna, säger att det var om Honom som Moses skrev:

Joh 5:46-47
Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? (Bibeln 2000)

Efter Herren Jesus uppståndelse säger Han följande till lärjungarna:

Luk 24:44-45
Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet OM MIG i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. (Bibeln 2000)

I Apostlagärningarna kapitel 3 läser vi att lärjungen Petrus predikar om Herren Jesus för israeliterna och åkallar 5 Mos 18:

Apg 3:12-23
Då sade Petrus till folket: "Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er. Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. (Bibeln 2000)

C) Muslimer hävdar att 5 Mos 33 refererar till Muhammeds härkomst och verksamhet:

5 Mos 33:1-2
Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. Han sade: Herren kommer från Sinai, från Seir går han upp över sitt folk, från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadeshöknen, han går längs Moabs branter. (Bibeln 2000)

Muslimen argumenterar att uttrycket "Herren kommer från Sinai" refererar till Moses härkomst och verksamhet i Egypten, att uttrycket "från Seir går han upp över sitt folk" refererar till Herren Jesus härkomst och verksamhet i Israel samt att uttrycket "från berget Paran träder han fram i glans" refererar till Muhammeds härkomst och verksamhet i Mecka.

Detta är inget annat än rena spekulationer. Om muslimer är villiga att anta att uttrycket "från berget Paran träder han fram i glans" refererar till Muhammed då bode de vara villiga att anta att Muhammed är deras Gud, för att texten pratar om att det är Gud som kommer från berget Paran!

Det finns ännu ett problem med muslimens grundlösa interpretation. Paran ligger inte i Mecka, utan nära Egypten i Sinaiöken. Detta i enlighet med följande bibliska uppslagsverk:

"… en öken eller ödemark, gränsar mot Palestina i norr, mot dalen Arabah i öst, mot Sinai öknen i syd, och mot ödemarken i Etham mot väst…" [vår översättning] (Smith's Bible Dictionary) Länk

"… ett ökenland utgör nordöstra området av halvön Sinai, som ligger mellan Arabah på öst och vildmarken i Shur på väst." (Easton's Bible Dictionary) [vår översättning] Länk

Här följer en bild som visar vart Paran ligger, notera den gulmarkerade fyrkanten:  

 

Mecka däremot ligger:

 

Följande texter från fjärde Moseboken demonstrera att Paran ligger i Sinaiöken och inte Mecka:

4 Mos 10:12
Då bröt israeliterna upp från Sinaiöknen och vandrade från lägerplats till lägerplats tills molnet stannade i Paranöknen. (Bibeln 2000)

4 Mos 13:2-4, 26-27
Herren talade till Mose: "Skicka några män att utforska Kanaan, det land som jag skall ge åt israeliterna. Ni skall skicka en från varje fädernestam; alla skall vara hövdingar." Mose skickade då ut spanare från Paranöknen enligt Herrens befallning; alla var ledande män bland israeliterna… När fyrtio dagar gått återvände de efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. (Bibeln 2000)

Vad gäller uttrycket i 5 Mos 33:2, se igen:

5 Mos 33:2
Han sade: Herren kommer från Sinai, från Seir går han upp över sitt folk, från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadeshöknen, han går längs Moabs branter. (Bibeln 2000)

Detta är ett uttryck som betonar att Herren Gud är allestädes närvarande. Herren Gud kan verka på olika platser samtidigt och vet vad som sker på olika platser samtidigt. Följande Psalm uttrycker detta bra:

Ps 139:1-10
För körledaren. Av David, en psalm. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. (Bibeln 2000)

Se även följande text från profeten Habackuk som påminner om 5 Mos 33:

Hab 3:1-3
En bön av profeten Habackuk. Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din barmhärtighet. Gud kommer från Teman, den Helige från berget Paran. Himlen är uppfylld av hans prakt, jorden är full av lovsång till honom. (Bibeln 2000)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 2 - Finns Muhammed nämnd i Profeternas böcker?

A) Muslimer hävdar att Jesaja 21:13-15 förutsäger kriget i Badr:

Jes 21:13-15
I ödemarken. Ett budskap. Bland snåren i ödemarken skall ni övernatta, karavaner från Dedan. Gå ut till de törstande med vatten, ni som bor i Tema, möt de flyende med bröd! Ty de flyr undan svärdet, det skarpa svärdet, undan den spända bågen, undan krigets gissel. (Bibeln 2000)

Kriget i Badr ägde rum året 624 e.Kr., två år efter Muhammeds migration till Medina, mellan muslimerna och meckanerna. Muslimer menar att Jesaja förutsäger detta krig i texten ovan. Även om detta skulle vara sant, så återstår för muslimen att förklara hur detta påvisar att Muhammed är en profet? Detta visar bara att Gud, som vet allt, väljer att förutsäga att ett krig kommer att äga rum mellan muslimer och meckaner år 624 e.Kr., varken mer eller mindre!

En noggrann läsning av kontexten visar dock att Jesaja inte skriver om kriget i Badr, detta för att verserna 16-17 säger att kriget ifråga kommer att ske inom ett år:

Jes 21:16-17
Så säger Herren till mig: OM ETT ÅR, som skall vara som en daglönares år, är Kedars storhet slut. Av Kedars skickliga bågskyttar blir bara ett litet fåtal kvar. Herren, Israels Gud, har talat. (Bibeln 2000)

Jesaja verkade på 700 talet f.Kr., vilket innebär att denna profetia omöjligt handlar om Muhammed eller kriget i Badr. Jesaja 21 förutsäger däremot Assyriens belägring av Arabien, vilket uppfylldes år 732 f.Kr., se följande kristna kommentarer:

"Ett år - Från tidpunkten för denna profetia: ett exakt år. Glory - Deras makt, och rikedom, och alla saker vilka de används för att ära. Detta verkställdes av assyrierna." [vår översättning] (John Wesley's Explanatory Notes on the Whole Bible) Länk

"… Tiden är att räkna från när denne denna profetia utnämndes; och olyckan som förutspåddes utfördes över dem av assyrier, kanske under Sanherib när han invaderade städerna i Juda, och kan ha tagit Arabia i hans väg…" [vår översättning] (The New John Gill Exposition of the Entire Bible) Länk

B) Muslimer hävdar att Jesaja 28:11 pratar om Koranen:

Jes 28:11
Ja, på obegripligt språk och främmande tungomål skall Herren tala till detta folk. (Bibeln 2000)

Detta är återigen en demonstration på hur muslimer läser in sina förnimmelser i texten. Jesaja 28 handlar om att Assyrien ska invadera och ta över huvudstaden Samaria i Israel, vilket kom att uppfyllas år 722 f.Kr. Herren Gud lät detta ske för att israeliterna vände sig bort från Herren Gud, vilket även är en profetia i Toran:

5 Mos 28:1-3, 15-16, 35-37, 49-50
Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud, som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk på jorden. Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du lyder Herren, din Gud: Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern… Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig: Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern… Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot. Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig… Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår, ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. (Bibeln 2000)

Se slutligen vad noten i Bibeln 2000 säger om versen ifråga:

"28:11 på obegripligt språk Dvs. genom de assyriska erövrarna." (Bibeln 2000, Bibelkommissionens översättning, sida 920)

C) Muslimer hävdar att Jesaja 29:12 pratar om Muhammed:

Jes 29:12
Och ger man den till en som inte är läskunnig och ber honom läsa, så svarar han: "Jag kan inte läsa." (Bibeln 2000)

Muslimer menar att versen onekligen beskriver Muhammed som enligt ortodoxa muslimer varken kunde läsa eller skriva. Dessa muslimer menar vidare att versen beskriver Muhammeds första möte med "ängeln Gabriel" i berget Hira, Mecka:

Sahih Bukhari
Volume 9, Book 87, Number 111
Berättad av 'Aisha: Inledningen av Allahs apostels gudomliga inspiration var i form av goda rättfärdiga (sanna) drömmar. Han har aldrig haft en dröm utan att den har förverkligats som den ljusa dagens ljus. Han brukade gå i avskildhet (till grottan av) Hira där han brukade dyrka (Allah ensam) kontinuerligt i många (dagar och) nätter. Han brukade ta med sig mat för sin resa för en (vistelse) och sedan komma tillbaka till (sin fru) Khadija för att ta sin mat på samma sätt igen för en annan period att stanna, tills Sanningen plötsligt kom ner över honom medan han var i grotta i Hira. Ängeln kom till honom och bad honom att läsa. Profeten svarade: "Jag vet inte hur man läser." (Profeten fortsatte), "Ängeln tog tag i mig (kraftfullt) och pressade mig så hårt att jag inte kunde bära det längre. Han släpptes mig sedan och bad återigen mig att läsa, och jag svarade, "Jag vet inte hur man läser", han tog tag i mig igen och pressade mig en andra gång tills jag inte kunde bära det längre. Han släpptes mig och frågade mig att läsa ännu en gång, men jag svarade: "Jag vet inte hur man läser (eller, vad ska jag läsa?)." Därefter fångade han mig för tredje gången och pressade mig och släppt mig och sade: "Läs: I din Herres namn, som har skapat (alla som finns). Har skapat människan av ett koagel. Läs och din Herre är mest generösa… till… det som han inte visste." (96.15)… [vår översättning]

När vi dock läser Jes 29:12 i sin direkta kontext inser vi att texten pratar om falska profeter och folk som är hycklare:

Jes 29:10-13
Herren har låtit er falla i dvala. Han har slutit era ögon det gäller profeterna och täckt över era huvuden det gäller siarna. För er har all profetia blivit som orden i en förseglad bokrulle: ger man den till en som är läskunnig och ber honom läsa, så svarar han: "Det kan jag inte, den är förseglad." Och ger man den till en som inte är läskunnig och ber honom läsa, så svarar han: "Jag kan inte läsa." Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig, deras gudsfruktan var inlärda människobud. (Bibeln 2000)

D) Muslimer hävdar att tjänaren Jesaja 42 handlar om Muhammed:

Jes 42:1-13
Detta är min tjänare
som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. Han skall inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kungör jag det för er. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov över hela jorden. Må havet brusa och allt det rymmer, fjärran länder jubla och de som bor där. Må öknen och dess städer ropa, byarna där Kedar bor. Må folket i Sela glädjas, höja jubelrop från bergens krön. Ge Herren äran, lovprisa honom i fjärran länder! Herren drar ut som en kämpe, som en krigare, upptänd av stridslust, han utstöter härskrin och visar fienden sin styrka. (Bibeln 2000)

Notera att texten inledningsvis säger att Guds Ande ska komma över tjänaren, någonting som upprepas i Jesaja 61:

Jes 61:1-3
Herren Guds ande fyller mig
, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorgdräkt, lovsång i stället för modlöshet. De skall kallas "rättfärdighetens träd", som Herren planterat för att visa sin härlighet. (Bibeln 2000)

Profeten Jesaja skriver följande i kapitel 11, vilket hjälper oss att identifiera tjänaren som är fylld av Herrens Ande:

Jes 11:1-5
En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg, de ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet. (Bibeln 2000)

Jishaj var far till Kung David, vilka tillhörde Juda stam (Rut 4:17, 22). Tjänaren som är fylld av Herrens Ande måste komma från Juda stam, vilket Muhammed inte lever upp till. Muhammed var en arab och därför kan han inte vara tjänaren som beskrivs i Jesaja 42.

Enligt Skriften kommer Herren Jesus från Juda stam och delar därmed Kung Davids släktträd:

Matt 1:1-3, 15-16
Släkttavla för Jesus Kristus
, son av David, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram… Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus. (Bibeln 2000)

Rom 1:1-4
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. (Bibeln 2000)

Upp 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. (Bibeln 2000)

Evangelisten Matteus rapporterar även att Guds Ande kom över Herren Jesus när Han döptes:

Matt 3:16-17
När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: "Detta är min älskade son, han är min utvalde." (Bibeln 2000)

Evangelisten citerar även Jesaja 42 i relation till Herren Jesus:

Matt 12:14-20
Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom, och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna. Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. (Bibeln 2000)

Faktum är att Herren Jesus Själv läser ur Jesaja 61 och identifierar Sig som tjänaren:

Luk 4:16-21 24
Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig." (Bibeln 2000)

Detta påvisar att tjänaren i Jesaja inte refererar till Muhammed, utan till Herren Jesus Kristus!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 3 - Finns Muhammed nämnd i Nya Testamentet?

A) Muslimer hävdar att Herren Jesus pratade om Muhammed:

Joh 14:16-17
Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.

Joh 14:26
Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Joh 15:26
När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Joh 16:7-16
Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen."

Muslimer citerar vanligen delar av ovannämnda texter för att argumentera för sin sak. En noggrann läsning av texterna visar dock att Herren Jesus omöjligt pratar om Muhammed av följande anledningar:

(1) Herren Jesus pratar om någon Person som ska vara för alltid (Joh 14:16), vilket inte kan referera till en dödlig människa som Muhammed.
(2) Herren Jesus säger att Personen inte är synlig (Joh 14:17), vilket inte kan referera till Muhammed för att Muhammed var synlig.
(3) Herren Jesus säger att Personen kommer att vara och bo i lärjungarna (14:17), vilket inte kan referera till Muhammed som var en fysisk människa och som omöjligt kunde fylla och bo i någon. Muhammed verkade vidare 600 år efter lärjungarna och hade därför ingen direkt kontakt med dem.
(4) Herren Jesus säger att Personen kommer att bo i lärjungarna (14:17). Detta innebär att Personen är allestädes närvarande, vilket är ett Gudomligt attribut som Muhammed inte ägde.
(5) Herren Jesus säger att Personen är den Heliga Anden (14:26). Enligt ortodoxa muslimer refererar den Heliga Anden till ängeln Gabriel.
(6) Herren Jesus säger att Personen ska sändas i Hans Namn (14:26), vilket med andra ord innebär att Herren Jesus har auktoritet att sända Personen. Detta konstateras av Joh 15:26; 16:7, 14 som säger att Herren Jesus ska sända Personen och tala om för Honom vad Han ska förmedla. Detta innebär att Herren Jesus är den auktoriteten som sände Muhammed, vilket gör Herren Jesus till Muhammeds Gud.
(7) Herren Jesus säger att Personen ska vittna om och förhärliga Honom (15:26; 16:14). Muhammed vittnade om och förhärligade Allah, vilket återigen innebär att Herren Jesus är Muhammeds Gud.

Ovannämnda data påvisar starkt att Herren Jesus pratade om den Heliga Anden som är den tredje Personen i den Heliga Treenigheten. Den Heliga Anden skulle påminna och inspirera lärjungarna när de författade Nya Testamentet. Den Heliga Anden skulle även stötta, leda och ha direkt kontakt med lärjungarna.

Den Heliga Anden bodde inte endast i lärjungarna, utan fyllde även alla troende i samband med pingstdagen:

Apg 2:1-4
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. (Bibeln 2000)

Den Heliga Anden bor i alla troende, vilken är en gåva för den som tror på Herren Jesus:

Apg 2:37-39
Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den Heliga Anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla." (Bibeln 2000)

Här följer referenser som påvisar att den Heliga Anden är Gud och en Person i den Heliga Treenigheten:

(1) Den Heliga Anden kallas för Gud: 2 Sam 23:1-3; Apg 5:3-4.
(2) Den Heliga Anden är Skapare: 1 Mos 1:1-2; Job 33:4; Ps 104:29-30.
(3) Den Heliga Anden har en egen vilja: 1 Kor 2:10-11; Matt 10:19-20.
(4) Den Heliga Anden pratar: Joh 16:13; Apg 8:29, 13:1-2.

B) Muslimer hävdar att Herren Jesus sa att Guds rike kommer att tas ifrån judarna och ges till araberna genom Muhammed:

Matt 21:42-44
Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad." (Bibeln 2000)

Detta är återigen ett spekulativt resonemang. Enligt den Heliga Bibeln refererar folket, som skulle få ärva riket, till alla hedningar som tror på Herren Jesus: 

Matt 8:10-12
Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: "Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från ÖSTER OCH VÄSTER och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder."

Ef 2:11-18
Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. (Bibeln 2000)

1 Pet 2:7-10
Äran tillfaller alltså er som tror
. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. (Bibeln 2000)

Upp 5:9-12
Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de skall vara kungar på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. (Bibeln 2000)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 4 – Behöver judar och kristna acceptera Muhammed?

Vi har påvisat att den Heliga Bibeln inte förutsäger Muhammed som profet. Därför behöver varken judar eller kristna acceptera Muhammed som en profet enligt Muhammed själv:

"Aposteln skrev till judarna i Khaybar enligt vad en fri man från Zayd b. Thabits familj berättade från Ikrima eller från Said b. Jubayr från Ibn Abbas: 'I Guds namn den barmhärtige den nådige från Muhammad Guds apostel, och broder till Moses, som bekräftar vad Moses kom med. Gud säger till er O skriftens folk, ni kommer att hitta i era Skrifter, "Muhammed är Guds apostel; och de med honom är hårda mot otrogna, barmhärtig sinsemellan. Ni ser de böja sig, faller prostrerade söker gåvor och acceptans från Gud. Märket på deras prostration är på deras pannor. Det är deras liknelse i Toran och Evangeliet som ett frö som sänder fram sina skott och stärker det och det blir tjockt och stiger rakt på dess stam ljuvligt för den som sår den så Han kan göra de otroende arga med dem.  Gud har lovat dem som tror och gör bra förlåtelse och en stor belöning."

Jag befaller er vid Gud, och vid vad Han har sänt till er, vid manna och vaktlar Han gav som föda till era stammar före er, och vid Hans uttorkningen av havet för era fäder när Han levererade de från Farao och hans verk, (jag befaller er) att berätta för mig, hittar ni i det som han sände till er att ni borde tro på Muhammed? Om du inte hittar det i era Skrifter så är det inget tvång på er (att ni bör tro på mig). "Den rätta vägen har blivit tydligt skild från felaktigheter", så jag kallar er till Gud och Hans profet." [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.256)

Muhammed säger att varken judar eller kristna behöver tro på honom om de inte hittar förutsägelser om honom i den Heliga Bibeln. Vi har bemöt de vanligaste muslimska argumentet vad gäller Muhammed i den Heliga Bibeln och påvisat att han inte finns nämnd i Skriften.

Vi bekänner att det inte finns någon gud utom den Ende och Sanne Treenige Guden – Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Vi bekänner att Herren Jesus är Faderns Ende och Evige Son som dog och återuppstod för att frälsa mänskligheten. Han besitter den himmelska tronen och återkommer på domedagen för att döma levande och döda. Kom Herre Jesus! Amen!

Team Sverige,
Kontakta oss