answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammed och ringklockor

Islam lär att det var en ängel, rättare sagt ängeln Gabriel, som inspirerade Muhammed och gav honom Koranen.

Följanda islamistiska källor säger att Muhammed brukade höra ringklockor när han blev inspirerad av ängeln:

42:1-3
HA meem. 'Ayn seen qaf. GUD, DEN Allsmäktige, den Vise, har uppenbarat [sanningen] för dig [Muhammad], liksom Han uppenbarade den för dina föregångare. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer den kände islamistiske exegeten Ibn Kathirs utläggning av versen: 

Uppenbarelsen och Allahs Makt

… (den Allvise) betyder, i allt Han säger och gör. Imam Malik, må Allah vara honom nådig, berättade att Aisha, må Allah vara nöjd med henne, sa, "Al-Harith bin Hisham frågade Allahs budbärare, 'O Allahs budbärare, hur kommer uppenbarelsen till dig' Allahs budbärare sa:

(Ibland kommer det till mig som en ringande klocka, vilket är det svåraste tillståndet för mig; sedan går den iväg, och jag förstår vad som sagts. Och ibland kommer ängeln till mig i mänsklig form, och han talar till mig och jag förstår vad han säger.)" Aisha, må Allah vara nöjd med henne, sa, " Jag såg honom ta emot uppenbarelsen under en väldigt kall dag, och när den gick iväg från honom var det kulor av svett på hans panna."… [vår översättning]

Se även följande ahadith som säger att Muhammed hörde ringklockor när han fick uppenbarelser:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 1, Nummer 2
Berättad av Aisha (mor till de trogna troende) Al-Harith bin Hisham frågade Allahs apostel, "O Allahs apostel! Hur uppenbaras den gudomliga inspirationen till dig?" Allahs apostel svarade: "Ibland (uppenbaras) det liksom en ringande klocka, denna form av inspiration är den hårdaste av alla och tar slut efter att jag har förstått vad som har inspirerats. Ibland kommer ängeln till mig i from av en man och talar till mig och jag förstår vad han säger." Aisha fortsatte: Sannerligen jag såg Profeten bli inspirerad gudomligt på en mycket kall dag och märkte svetten droppa från pannan (när inspirationen var över). [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 438
Berättad av Aisha: Al-Harith bin Hisham frågade Profeten, "Hur kommer den gudomliga inspirationen till dig?" Han svarade, "På alla dessa sätt: Ängeln kommer till med en röst som liknar ljudet av en ringande klocka, och sedan överges detta tillstånd mig, jag minns vad ängeln har sagt, och denna typ av gudomlig inspiration är den hårdaste för mig; och ibland kommer ängeln till mig i from av en man och pratar med mig, och jag förstår och minns vad han sagt." [vår översättning]

Notera att det är ängelns röst som låter som en ringklocka. Se även:

Sahih Muslim
Bok 030, Nummer 5765
Aisha rapporterade att Harith b. Hisham frågade Allahs apostel (må frid vara over honom): Hur kommer wahi (inspirationen) till dig? Han sa: Ibland kommer den till mig som en ringande klocka och detta är det svåraste (sättet) för mig och när den är över minns jag det (vad jag har mottagit i form av inspiration), och andra gånger kommer en ängel i form av en människa till mig (och talar) och jag minns vad han talat. [vår översättning]

Malik’s Muwatta
Bok 15, Nummer 15.4.7
Yahya berättade till mig från Malik från Hisham ibn Urwa från sin fader från Aisha, hustru till Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frid, som sa att al-Harith ibn Hisham frågade Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, "Hur kommer uppenbarelsen till dig?" och Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, sa, "Ibland kommer den till mig som en ringande klocka, och det är detta är det svåraste för mig och när den lämnar mig kommer jag ihåg vad den sa. Och ibland kommer ängeln till mig i en mans skepnad och talar till mig och jag kommer igår vad han säger."

Aisha fortsatte, "Jag såg den (uppenbarelsen) komma ner över honom en väldigt kall dag, och när den hade lämnat honom droppade det svett från hans panna." [vår översättning]

Muhammed brukade alltså höra ringande klockor när han blev inspirerad och fick sina uppenbarelser från ängeln. Notera vidare att de autentiska traditionerna säger att Muhammed upplevde dessa uppenbarelser som hårda. Frågan är om den här "ängeln" verkligen var ängeln Gabriel? Den Heliga Bibeln säger faktiskt att Satan kan uppträda som en ängel:

2 Kor 11:14
Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel.

Faktum är att islamistiska källor visar att den så kallade "ängeln" som inspirerade Muhammed var Satan själv. Följande koraniska text säger att Allah utvisade Satan (kallas för Iblis i Koranen) från paradiset för att han vägrade att lyda Allah:

15:34-38
[Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!" [Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!" [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Ibn Kathir förklarar i sin utläggning av texten att Satan utsöndrade ett ljud i samband med att han förvisades från paradiset. Detta ljud var en ringande klocka och alla ringande klockljud i världen kommer från Satan:

Utvisningen av Iblis från Paradiset, och Hans uppskov tills Uppståndelsens Dag

Allah berättar för oss hur han utfärdade en ovillkorlig befallning till Iblis att lämna den position han hade bland de högsta i höjd. Han sa till honom att han var en utstött, dvs., förbannad, och att han skulle följas av en förbannelse som skulle jaga honom tills uppståndelsens dag. Det har rapporterats att Sa'id bin Jubayr sa: "När Allah förbannade Iblis, blev hans utseende till något som skiljer sig från änglarna, och han gjorde ett ljud som en ringande klocka. Varje klocka som ringer på denna jord tills uppståndelsens dag är en del av denna. Detta har rapporterats av Ibn Abi Hatim. [vår översättning]

Enligt följande ahadith säger Muhammed att ringande klockor är Satans instrument:

Sahih Muslim
Bok 24, Nummer 5279
Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara over honom) sa: Ringklocka är Satans musikala instrument. [vår översättning]

Sunan Abu Dawud
Bok 34, Nummer 4218
Berättad av Umar ibn al-Khattab: Ibn az-Zubayr berättade att en av deras kvinnliga klienter tog az-Zubayrs dotter till Umar ibn al-Khattab klädd i ringklockor på hennes ben. Umar klippte av dem och sa at than hade hört Allahs apostel (frid_vare_över_honom) säga: Det kommer en djävul med varje ringklocka. [vår översättning]

Enligt följande ahadith säger Muhammed att änglar inte vistas i närheten av ringklockor:

Sahih Muslim
Bok 24, Nummer 5277
Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Änglar gör inte den resande sällskap (om de) har med sig en hund eller en ringklocka. [vår översättning]

Sunan Abu Dawud
Bok 14, Nummer 2548
Berättad av Umm Habibah: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: Änglar går inte med ett resande sällskap som har en ringklocka. [vår översättning]

Vi kan sammanfatta ovannämnda data enligt följande:

1. Ringklockor är Satans instrument.
2. Muhammed inspirerades av någon vars röst var en ringande klocka.
3. Satan inspirerade Muhammed.

Och:

1. Änglar vistas inte där det finns ringande klockor.
2. Muhammed hörde ringande klockor är han blev inspirerad.
3. Änglar kan inte ha varit i närheten av Muhammed när han inspirerades.

Team Sverige,
Kontakta oss