answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Muhammed en sann Guds profet? (del 1)

Muhammed i förhållande till de bibliska lagarna

Koranen säger att Muhammed ska tro på den Heliga Bibeln och rätta sig efter den:

2:285
SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

3:3-4
Han sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt, BEKRÄFTANDE alla tidigare skrifter, och Han sände ner TORAN och EVANGELIET innan dess för att vägleda människorna, och Han sände ner lagboken. De som inte tror på GUDs uppenbarelser ådrar sig ett plågsamt straff. GUD är Allsmäktig, Hämnare. (Khalifa)

10:94
OM DU skulle känna tveksamhet inför något av det som Vi har uppenbarat för dig, fråga då dem som läser den Skrift [som uppenbarades] före din tid och [du skall se att] vad du har fått ta emot från din Herre är sanningen; hys därför inte minsta tvivel om detta! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

16:43
DE SOM Vi har sänt före dig [som sändebud] var ingenting annat än män för vilka Vi uppenbarade [Våra budskap]. Fråga dem som går efter [de tidigare uppenbarelserna], om ni inte vet det. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

16:123
Och tiden kom då Vi gav dig, [Muhammad, ingivelsen] att följa Abraham i hans rena, ursprungliga tro, han som inte var en sådan som ger avgudar sin dyrkan. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

29:46
Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt - utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse - och säg: "Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Koranen säger även att Muhammed ska följda de tidigare profeternas exempel, som självfallet rättade sig efter den Heliga Bibelns direktiv:

6:84-90
Och Vi skänkte honom [avkomlingar], Isak och Jakob, som Vi vägledde [liksom] Vi förut väglett Noa. Och bland hans efterkommande var också David och Salomo, Job och Josef, Moses och Aron - så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta - och Sakarias och Johannes, Jesus och Elia - alla hörde de till de rättfärdiga - och Ismael och Elisa, Jona och Lot - var och en av dessa har Vi satt högre än alla [övriga] skapade varelser - [dem] och andra bland deras förfäder, deras efterkommande och deras bröder. Vi utvalde dem och ledde dem till en rak väg. Sådan är Guds vägledning [som] Han skänker dem Han vill av Sina tjänare. Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet. Det var dessa män som Vi skänkte uppenbarelsen och klart omdöme och kallade till profeter. Och om dessa [av ditt folk] förnekar Våra [budskap], har Vi anförtrott dem åt dem som inte var förnekare - åt dem som Gud vägledde. FÖLJ DERAS EXEMPEL [MUHAMMAD] och säg: "Jag begär inte ersättning av er för detta [budskap]; det är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Följande hadith ger ytterligare belägg på att Muhammed blev beordrad att rätta sig efter de tidigare profeterna, som rättade sig efter den Heliga Bibeln:

Sahih Bukhari
Volume 6, Book 60, Number 156
Berättad av Mujahid: At than frågade Ibn 'Abbas, "Finns det en prostration (ska vi prostrerar) i Surat-al-Sad?" (38.24) Ibn 'Abbas sa, "Ja," och reciterade sen: "Vi skänkte… så följ deras exempel" (6.85,90) Sedan sa han, "Han (David) är en av dem (dvs. profeterna)." Mujahid berättade: Jag frågade Ibn 'Abbas (angående versen ovan). Han sa, "Er Profet (Muhammed) var en av dem som beordrades att följa dem." [vår översättning]

Låt oss med detta i minne se om Muhammed lyckades leva upp till de kriterier som den Heliga Bibeln sätter upp för profeter och troende.

1. FALSKA PROFETIOR

Den Heliga Bibeln säger att en sann profet inte avger falska profetior:

5 Mos 18:21-22
Kanske tänker du: "Hur skall vi veta att ett budskap inte kommer från Herren?" När profeten har talat i Herrens namn men hans ord inte slår in och går i uppfyllelse, då kommer det budskapet inte från Herren. Det är profeten som i sin förmätenhet har förkunnat det. Låt dig inte skrämmas av honom.

Muhammed förkunnade att Antikrist ska dyka upp på jorden för att skapa oreda. Jesus Kristus kommer då att stiga ner från himlen och döda Antikrist. Därefter kommer domedagen att äga rum. Ingen kommer att kunna missa när Antikrist träder fram för att solen kommer att gå upp i väst:

Sahih Muslim
Book 041, Number 7025
Abdullah b. 'Amr rapporterade: Jag engagerade i minnet en tradition från Allahs budbärare (må frid vara över honom) och har inte glömt den efter att ha hört Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: De första tecken (av de tecken vid dajjals framträdande) kommer att vara solens uppgång från väst, djuret framträdande inför folk på förmiddagen och (oavsett) vilken av de två (tecken) som sker först, kommer att följas omedelbart efter den andra. [vår översättning]

Muhammed hävdade att Antikrist skulle träda fram sju månader efter att Konstantinopel erövrades av muslimerna. Konstantinopel erövrades av muslimerna i maj 1453 e.Kr., vilket innebär att Antikrist skulle ha kommit i november samma år enligt Muhammed:

Sunan Abu Dawud
Book 37, Number 4281
Berättad av Mu'adh ibn Jabal: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: Jerusalems blomstringstid kommer att ske när Yathrib är ruinerad, Yathrib ruinerade tillstånd kommer att ske när det stora kriget sker, utbrottet av det stora kriget kommer att ske när Konstantinopel erövras och Konstantinopels erövring (sker) när Antikrist framträder. Han (Profeten) slog till sitt lår eller sin axel med sin hand och sa: Detta är lika sant såsom (det är sant) att du är här eller sitter här (refererar till Mu'adh ibn Jabal). [vår översättning]

Sunan Abu Dawud
Book 37, Number 4282
Berättad av Mu'adh ibn Jabal: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: Det största kriget, Konstantinopels erövring och Antikrist framträdande kommer att äga rum inom en period av sju månader. [vår översättning]

Detta är en tydlig falsk profetia.

2. BEGÄR TILL KVINNA UTOM SIN HUSTRU

Den Heliga Bibeln säger att man inte får ha begär till en kvinna annan än sin egen hustru:

2 Mos 20:17
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Matt 5:27-28
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

Under Muhammeds livstid brukade främmande kvinnor erbjuda sig själva till Muhammed i syfte för honom att utnyttja dem sexuellt. Följande koraniska text "uppenbarades" för att rättfärdiggöra och tillåta Muhammed att utnyttja dessa kvinnor sexuellt:

33:51
Du får försiktigt undvika vem du vill, och föra vem du vill närmare dig. Försonas du med någon du fjärmat dig ifrån, begår du inget fel. På så sätt kommer de att vara nöjda, och inte känna någon sorg, och vara nöjda med det du rättvist erbjuder dem alla. GUD vet vad som finns i era hjärtan. GUD är Allvetande, Mild. (Khalifa)

I följande hadith konstaterar Aisha, som var en av Muhammeds många fruar, det som vi har förmedlat:

Sahih Bukhari
Volume 6, Book 60, Number 311
Berättade av 'Aisha: Jag brukade se ner på de damer som hade gett sig själva till Allahs apostel, och jag brukade säga, "Kan en kvinna ger sig själv (en man)?" Men när Allah uppenbarade: "Du (O Muhammed) får åsidosätta vem du vill av dem, och du får föra vem du vill närmare dig; och du begår inget fel om bjuder in dem som du har åsidosatt." (33.51) Jag sa (till Profeten), "Jag upplever att din Herre är snabb med att uppfylla dina önskemål och begär." [vår översättning]

Följande koraniska text säger även att Muhammed fick begär till sin adoptiva sons hustru (Zaynab). Detta lede till att hans adoptiva son (Zayd) skiljde sig från sin hustru och Muhammed gifte sig med henne:

33:37
Minns [Muhammad] vad du sade till honom som Gud visade Sin nåd och som du själv visade stor välvilja: "Behåll din hustru och frukta Gud!" Och av RÄDSLA för människorna GÖMDE DU INOM DIG vad Gud skulle ge till känna, fastän du inte bör frukta någon utom Gud. Men då Zayd skilde sig från henne gav Vi henne som hustru åt dig för att [visa att] ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru, sedan bandet mellan dem har upplösts. Guds vilja måste ske. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Här följer Ibn Abbas (Muhammeds kusin) utläggning av den ovannämnda versen:

(Och när du sa till honom som Allah visade välvilja) genom Islam, dvs. Zayd (och (som) du har visat välvilja) genom att frige honom (från slaveri): (Behåll din hustru till dig själv) och skilj dig inte från henne, (och frukta Allah) och frukta Allah och låt henne inte gå. (Och du gömde i ditt sinne) din kärlek för henne och ditt begär att gifta dig med henne (vilket Allah skulle ge till känna) i Koranen, (och du fruktade människorna) och du skämdes för folket på grund av detta (medan Allah har mer rätt att bli fruktad) medan du borde skämmas för Allah. (Så när Zayd utförde de obligatoriska bestämmelserna (för att skilja sig) från henne) när hon avslutade sin vänteperiod efter hennes skilsmässa från Zayd, (gav Vi henne åt dig i giftermål, för att (därefter)) efter dig ((visa att) det inte är någon synd för de troende att (gifta sig) med sina adoptiva söners hustrur, när den senare har utfört de obligatoriska bestämmelserna (för att skilja sig) från dem) när de har iakttagit väntetiden efter dem är skiljda eller efter deras makes död. (Allahs vilja) att gifta Zaynab till Muhammed (fvöh) (måste uppfyllas) måste äga rum. [vår översättning]

Den muslimske historieskrivaren Al-Tabari (död 923 e.Kr.) beskriver hur och när Muhammed fick begär för Zaynab:

En dag gick Allahs budbärare ut för att leta efter Zayd. Nu fanns det ett täcke av tyg över dörröppning, men vinden hade lyft bort täcket så att dörröppningen genomskådades. Zaynab var i hennes kammare, avklädd, och beundran för henne trädde in i hjärtat på Profeten." [vår översättning] (Al-Tabari, The History of al-Tabari, vol.8, sid.4)

3. SEXSLAVAR

Den Heliga Bibeln säger att man inte får begå äktenskapsbrott:

2 Mos 20:14
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Den Heliga Bibeln säger även att man ska hålla sig borta från all otukt:

1 Thess 4:1-5
Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud och det är ju så ni lever vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer. Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus. Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från ALL OTUKT. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud.

På gammal testamentarisk tid läser vi att israeliterna deltog i krig. Om en israelit skulle finna en kvinna som han blev förälskad i var han tvungen att ta henne till sin hustru och låta henne bo med honom som hans hustru innan de fick närma sig varandra sexuellt:

5 Mos 21:10-14
När du drar ut i krig mot dina fiender och Herren, din Gud, ger dem i din hand så att du tar fångar, och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster dig vid och vill ta till hustru, så skall du föra henne in i ditt hus, och hon skall raka sitt huvud och ansa sina naglar. Hon skall lägga av de kläder hon bar som fånge, och hon skall bo i ditt hem och få sörja sin far och mor en månads tid. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon skall bli din hustru. Om du sedan inte finner behag i henne, skall du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar och inte heller behandla henne som en slavinna, eftersom du har lägrat henne.

Muhammed däremot hade kvinnliga sexslavar:

Sahih Bukhari
Volume 9, Book 89, Number 321
Berättad av 'Aisha: Profeten godtog muntliga löften om trohet från kvinnor först efter recitering av denna Heliga Vers:--(60:12) "… att de inte kommer att associera något i tillbedjan med Allah." (60.12) och Allahs apostel rörde inte någon kvinnas hand utom handen på de kvinnor som hans högra hand ägde. (dvs. hans fångar eller hans kvinnliga slavar). [vår översättning]

Muhammed uppmuntrar även muslimer att ha sexslavar:

Sahih Muslim
Book 8, Number 3373
Abu Sa'id al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Vi tog kvinnliga fångar, och vi ville utföra 'azl (avbrutet samlag) med dem. Vi frågade Allahs budbärare (frid vare över honom) om det, och han sa till oss: Sannerligen gör det, sannerligen gör det, sannerligen gör det, men de själar som måste födas tills domedagen måste födas. [vår översättning]

Detta förklarar varför följande koraniska text säger att muslimer får ha sexslavar:

23:1-6
DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande, som håller sina begär i styr [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller DEM SOM DE RÄTTMÄTIGT BESITTER - inget klander kan då riktas mot dem. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Texten börjar med att karaktärisera muslimer. Vers 5-6 säger vidare att muslimer inte får ha sex med andra än deras fruar och med "dem som de rättmättigt besitter", vilket refererar till kvinnliga slavar. Här följer autentiska islamistiska utläggningar som konstaterar det vi förmedlar:

… (Och de som vaktar sina privata delar. Utan från sina fruar och dem som de rättmätigt besitter, då är de fria från skuld. Men den som söker mer än detta, dessa är upprorsmakarna) betyder, dem som skyddar sina privata delar från olagliga handlingar och undviker att göra det som Allah har förbjudit; otukt och homosexualitet, och närmar sig inte någon utom de fruar som Allah har gjort tillåtna för dem eller dem som de rättmätigt besitter av tillfångatagna (slavar)… [vår översättning] (Ibn Kathirs utläggning)

utom från sina fruar, det är, deras livskamrater, och de slavar som de rättmätigt besitter, det är, deras konkubiner, då är de fria från skuld, när de har samlag med dem. [vår översättning] (De två Jalals utläggning) Länk

(Utom deras fruar) maximalt fyra fruar (eller de slavar som de rättmätigt besitter) inget begränsat antal, (då är de fria från skuld) när de engageras i det som är tillåtet. [vår översättning] (Ibn Abbas utläggning) Länk

4. PROSTITUTION (NIKAH AL-MUT'A)

Den Heliga Bibeln förbjuder prostitution och ser detta som otukt och skam:

3 Mos 19:29
Du får inte vanhelga din dotter genom att låta henne prostituera sig. Då fylls hela landet av otukt och skam.

Muhammed tillät muslimska män att köpa tidsbegränsad sex från kvinnor:

Sahih Bukhari
Volume 6, Book 60, Number 139
Berättad av Abdullah: Vi brukade delta i de heliga krigen som leddes av Profeten och vi hade inte kvinnor (hustrur) med oss. Så vi sa (till Profeten): "Ska vi kastrera oss själva?" Men profeten förbjöd oss att göra det och hädanefter tillät han oss att gifta oss med en kvinna (temporärt) genom att ge henne endast en mantel, och sedan reciterade han: "O ni som tror! Gör inte otillåtet de goda ting som Allah har gjort tillåtna för er." [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 008, Number 3243
Abdullah (b. Mas'ud) rapporterade: Vi var på expedition med Allahs budbärare (må frid vara över honom) och vi hade inga kvinnor med oss. Vi sa: Ska vi inte kastrera oss själva? Han (den Heliga Profeten) förbjöd oss att göra det men han tillät oss att ingå tillfärlligt äktenskap för en bestämd period och ge henne en mantel, och 'Abdullah reciterade följande vers: 'De som tror gör inte otillåtet de goda ting som Allah har gjort tillåtna för er, och överskrid inte. Allah gillar inte överträdare." (Koranen, v. 87). [vår översättning]

Här följer en hadith som visar konkret hur muslimer praktiserade detta:

Sahih Muslim
Book 8, Number 3252
Sabra Juhanni rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) tillät oss utföra tillfälligt äktenskap. Så jag och en annan person gick ut och såg en kvinna från Bana 'Amir, som var som en ung lång-halsig hon-kamel. Vi presenterade oss själva för henne (i syfte att upprätta ett tillfälligt äktenskap), varpå hon sa: Vad för förmögenhet erbjuder ni mig? Jag sa: Min mantel. Och min kamrat sa också: Min mantel. Och min kamrats mantel var överlägsen min mantel, men jag var yngre än han. Så när hon tittade på min kamrats mantel, gillade hon den, när hon kastade en blick på mig var jag mer attraktivt för henne. Hon sa: Ja, du och din mantel är tillräckliga för mig. Jag låg kvar med henne i tre nätter… [vår översättning]

5. KVINNOKLÄDER

Den Heliga Bibeln förbjuder en man att ta på sig kvinnokläder:

5 Mos 22:5
En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör sådant.

Enligt följande hadith brukade Muhammed bära kvinnokläder:

"Hon (Aisha) berättar att folk brukade välja Aishas dag för att skänka deras gåvor (till Muhammed), och sökte därmed att behaga Guds budbärare. Hon sa att Guds budbärares hustrur var delade i två partier, en bestod av Aisha, Hafsa, Safiya, och Sauda, och den andra betod av Umm Salama och de resterande av Guds budbärares hustrur. Umm Salamas parti sa till henne att fråga Guds budbärare att säga till folket, 'Om någon av er vill ge Guds budbärare en present, låt honom skänka den oavsett vart han råkar vara.' Hon gjorde det och han svarade, 'Irritera inte mig vad gäller Aisha, för uppenbarelserna (från Gud) har inte kommit till mig när jag var i kvinnors kläder utom Aishas kläder'. De kallade på Fatima, sände henne till guds budbärare, och hon pratade med honom, men han svarade, 'Gillar du inte vad jag gillar, flicka? Hon sa, 'Självklart', han sa, 'Älska därför denna kvinna.' (Bukhari and Muslim)" [vår översättning] (Mishkat al-Masabih, Volym II, Bok XXVIII - Fitan, Kapitel XXXVIII- The Fine Qualities of the Prophet’s Wives, sid.1361)

Se även följande hadith från Sahih Al-Bukhari, översatt från arabiska till engelska av Aisha Bewley:

2442. Det har berättats från 'A'isha att Allahs budbärares, må Allah välsigna honom och ge honom frid, hustrur var delade i två partier. Ett parti bestod av 'A'isha, Hafsa, Safiyya och Sawda, och det andra partiet bestod av Umm Salama och de resterade Allahs budbärares, må Allah välsigna honom och ge honom frid, hustrur. Muslimerna kände till Allahs budbärares, må Allah välsigna honom och ge honom frid, kärlek för 'A'isha, så när någon av dem hade en gåva som han ville skänka till Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, brukade han dröja (att ge den) tills Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, var i 'A'ishas hus. Sedan brukade personen med gåvan sända den till Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, medan han var 'A'ishas hus. Umm Salamas parti pratade om detta och sa till henne, "Tala om för Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, att saga till folket, 'Den som vill skänka en gåva till Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, bör ge den till honom oavsett i vilket hus han befinner sig.'" Umm Salama talade med honom angående detta, men han sa ingenting. De frågade henne och hon sa, "Han sa ingenting till mig." De sa till henne, "Tala med honom." Hon (Aisha) sa, "Hon talade med honom när han gick till henne också, men han sa inget. De frågade henne och hon sa, 'Han sa ingenting till mig.' De sa till henne, 'Tala med honom tills han talar med dig.' Han gick till henne och hon talade med honom. Han sa till henne, 'Skada inte mig vad gäller 'A'isha. Uppenbarelsen kommer inte till mig när jag är i en kvinnas kläder utom 'A'ishas (kläder)'. Hon (Aisha) sa, "Hon sa, 'Jag ångrar mig till Allah för att jag skadar dig, Allahs budbärare'. Sedan kallade dem på Fatima, dotter till Allahs budbärares, må Allah välsigna honom och ge honom frid, och sände henne till Allahs budbärares, må Allah välsigna honom och ge honom frid, för att säga:  'Dina hustrur frågar dig vid Allah om rättvisa vad gäller Abu Bakrs dotter (Aisha).' Hon talade med honom och han sa, ' O min dotter, älskar du inte det jag älskar?' Hon sa, 'Ja självklart.'… [vår översättning] (Sahih Bukhari, Chapter 54. The Book of Gifts and their Excellence, VII: The one who gave a gift to his friend aiming for a time when he was with one of his wives rather than another)

6. MAGI

Den Heliga Bibeln säger att magi inte har någon makt eller effekt på profeter och troende:

4 Mos 23:23
Ingen svartkonst finns hos Jakob, ingen spådomskonst hos Israel. I rätta stunden sägs till Jakob, till Israel, vad Gud skall göra.

Luk 10:17-20
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: "Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn." Han svarade: "Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen."

Muhammed däremot blev ett offer för magi:

Sahih Bukhari
Volume 4, Book 53, Number 400
Berättad av Aisha: En gång blev profeten förhäxad så att han började inbillade sig att han hade gjort en sak som han i verklighet in inte hade gjort. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volume 7, Book 71, Number 660
Berättad av Aisha: Magi fungerade på Allahs apostel så han började tro att han hade sexuella relationer med sina hustrur fastän han faktiskt inte hade det… [vår översättning]

7. PARADISET

Den Heliga Bibeln lär oss att det inte finns något könsumgänge i paradiset, utan invånarna i paradiset kommer att vara liksom änglar:

Matt 22:23-30
Samma dag kom det fram några saddukeer och sade att det inte finns någon uppståndelse, och de frågade honom: "Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det fanns här hos oss sju bröder. Den förste gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. På samma sätt gick det med den andre och den tredje och med alla sju. Sist av alla dog kvinnan. Vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne." Jesus svarade: "Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen.

Apostel Paulus skriver att paradiset inte handlar om fysiska saker utan en inre frid och ett liv med Gud:

Rom 14:17
Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden.

Koranen lovar muslimska män jungfrur som ska tillfredställa dem sexuellt:

37:48-49
Och hos dem skall vara följeslagerskor med fagra ögon och blygt sänkt blick, [sköna och ORÖRDA] som [strutsens i sanden] gömda ägg. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

44:51-55
Men de som fruktade Gud skall då [få njuta] i trygghet, av [grönskande] lustgårdar och [porlande] källor, klädda i siden och brokad, [vilande på högsäten] mitt emot varandra. Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla UNGA KVINNOR SOM SÄLLSKAP. Där skall de få de frukter som de önskar och frid och ro skall omge dem. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Muhammed sa även att varje muslimsk man kommer att få minsta sjuttio två kvinnor som han kommer ha samlag med utan att hans könsorgan tröttnar:  

4337. Abu Umama (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs budbärare (frid och välsignelse av Allah vara över honom) sade: "Allah kommer inte att tillåta någon i Paradiset utan att Allah, den mäktiga och glamouröse kommer att gifta honom med sjuttiotvå fruar: två kommer från jungfrurna (haurine) med stora ögon och sjuttio kommer att vara hans arv från folket i helvetets eld. Var och en kommer att ha en trevlig vagina och han (mannen) kommer att ha ett sexuellt organ som inte böjer sig ner (vid samlag). [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.5, Book of Piety, Chapter 39: The description of the paradise, sid.547-548)

8. LÖGN

Den Heliga Bibeln säger att man inte får ljuga:

Ords 13:5
Den rättfärdige hatar lögn
, den onde handlar skamligt och fräckt.

Ef 4:25
Lägg därför bort lögnen
och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Den Heliga Bibeln säger att satan är lögnens fader:

Joh 8:44
Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.

Muhammed lärde ut att man får ljuga i krig, för sina kamrater och sin livskamrat:

Sahih Muslim
Book 032, Number 6303
Humaid b. 'Abd al-Rahman b. 'Auf rapporterade att hans moder Umm Kulthum, dotter till 'Uqba b. Abu Mu'ait, och hon var en av de första emigranterna som förpliktade trohet till allahs budbärare (må frid vara över honom), sa att hon hörde Allahs budbärare Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: En lögnare är inte någon som försöker bringa försnongin mellan folk och pratar (för att förhindra tvister), eller förmedlar gott. Ibn Shihab sa att han inte hörde att undantag beviljades vad gäller att ljuga annat än i tre fall: I strid, för att bringa försoning mellan personer och mannen när han pratar med sin hustru och hustrun när hon pratar med sin man (på ett vridet sätt för att uppnå försoning). [vår översättning]

Muhammed tillät sin lärjunge att ljuga i syfte att mörda juden Ka'b bin Al-Ashraf:

Sahih Bukhari
Volume 5, Book 59, Number 369
Berättad av Jabir bin 'Abdullah: Allahs apostel sa, "Vem är villig att döda Ka'b bin Al-Ashraf som har skadat Allah och Hans apostel?" Muhammad bin Maslama steg upp och sa, "O Allahs apostel! Skulle du vilja att jag dödar honom?" Profeten sa, "Ja," Muhammad bin Maslama sa, "Tillåt mig i sådana fall att säga en (falsk) sak (alltså i syfte att lura Kab)." Profeten sa, "DU FÅR SÄGA DET."… [vår översättning]

9. LÖFTEN

Den Heliga Bibeln säger att löften måste uppfyllas:

5 Mos 23:21
Om du ger ett löfte till Herren, din Gud, skall du inte dröja med att infria det, ty annars kommer Herren, din Gud, att utkräva vad du har lovat, och du får en synd att svara för.

Muhammed bröt sina löften och lärde ut att man kan bryta dem:

Sahih Bukhari
Volume 4, Book 53, Number 361
Berättad av Zahdam: En gång befann vi oss i Abu Musas hus som erbjöd oss en måltid som bestod av kokt kyckling. En man från stammen Bani Taim Allah med röd ansiktsfärg, som såg ut att vara från fångarna från Bysantinska kriget, var närvarande. Abu Musa bjöd honom att dela måltiden (med oss) men han (ursäktade sig) sägande, "Jag såg kycklingar äta smutsiga saker och har därför en stark avsmak att äta dem, och (jag) har tagit ett löfte att jag inte ska äta kyckling." Abu Musa sa, "Följ med, jag ska berätta om detta (dvs. att bryta ens löften). Jag gick till Profeten i sällskap med en grupp av Al-Ash'ariyin, och frågade honom att skänka oss transportmedel. Han sa, '(Jag svär) vid Allah, jag kommer inte att skänka er några transportmedel och jag har inget som ni kan rida på.' Sedan fördes kameler fram, från krigsbyte, till Allahs apostel och han frågade efter oss sägande, 'Var är gruppen av Al-Ash'ariyun?' Sedan beordrade han att vi skulle få fem kameler med vita pucklar. Sedan gick vi iväg och vi sa, 'Vad har vi gjort? Vi kommer aldrig att bli välsignade (med det vi har fått).' Så, vi gick tillbaka till Profeten och sa, 'Vi frågade dig att skänka oss transportmedel, men du tog ett löfte att du inte skulle skänka oss några transportmedel. Glömde du ditt (löfte när du gav oss kamelerna)? Han svarade, 'Jag har inte skänkt er transportmedel, utan Allah har skänkt er det, och (jag svär) vid Allah, om Allah vill, om jag avger ett löfte att göra någonting, och finner sedan att det är mer välgörande att göra något annat, kommer jag att göra det som är bättre, och ge lösen för mina löften." [vår översättning]

Även Koranen säger att man kan bryta sina löften:

2:225
Gud bestraffar er inte för obetänksamma eder, men Han ställer er till svars för ert innersta [uppsåt]. Gud är mild och överseende. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

10. OMGIFTE

Den Heliga Bibelns förbjuder en man och en kvinna att gifta om sig med varandra om de skiljt sig och kvinnan gift sig med en annan man:

5 Mos 24:1-4
Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man och även den andre mannen slutar älska henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, då får hennes förste man, han som har låtit henne gå, inte åter ta henne till hustru efter det att hon har blivit oren för honom, ty sådant avskyr Herren. Det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom skall du inte besmitta med synd.

Enligt följande ahadith säger Muhammed att en kvinna först måste ha sexuellt umgänge med hennes nuvarande man innan hon kan bli skiljd från honom och gå tillbaka till sin före detta:

Sahih Muslim
Book 8, Number 3357
'A'isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara över honom) tillfrågades om en kvinna som en man hade gift sig med och sedan skiljt sig från henne, och sedan gifte hon sig med (en annan) person, och hon blev frånskild (av honom) före sexuellt umgänge, (frågan var) om det var lagligt för hennes första make (att gifta sig med henne i detta tillstånd). Han (den heliga profeten) sa: Nej, inte förrän han har smakat hennes sötma (haft samlag med henne). [vår översättning]

Sunan Abu Dawud
Book 12, Number 2302
Berättad av Aisha, de troendes moder: Allahs apostel (frid_vare_över_honom) tillfrågades om en man som skiljde sig från sin hustru tre gånger, och hon gifte sig med en annan, men (han) skiljde sig från henne utan att ha samlag med henne, (frågan var) om hon var lagligt för hennes före detta make. Hon sa: Profeten (frid_vare_över_honom) svarade: Hon är inte laglig för sin första (make) tills hon smakar honungen av den andra mannen och han smakar hennes honung. [vår översättning]

Team Sverige,
Kontakta oss