answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Muhammed en sann Guds Profet? (del 2)

Muhammed i förhållande till de islamistiska lagarna

Koranen säger att Muhammed följer de islamistiska direktiv:

6:50
Säg: "Jag säger inte till er att jag har Guds skatter i min hand eller att jag känner till det som är dolt för människor. Inte heller säger jag till er: 'Se, jag är en ängel.' Allt jag gör är att följa det som uppenbaras för mig." Säg: "Kan den blinde jämställas med den seende? - Skall ni inte tänka över [detta]?" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Exegeten Ibn Kathir skriver följande i sin utläggning av versen:

Budbäraren har varken nyckeln till Allahs skatter, inte heller kännedom till den osynliga

Allah sa till Sin budbärare,

(Säg: "Jag säger inte till er att jag har Allahs skatter.") betyder, jag äger inte Allahs skatter eller har någon makt över dem,

(inte heller (att) jag känner till det som är dolt,) och jag säger inte att jag känner till det okända, för att dess kunskap är endast med Allah och jag känner endast till vad Han förmedlar av den till mig.

(inte heller säger jag att jag är en ängel.) betyder, jag påstå inte att jag är en ängel. Jag är endast en människa som Allah sänder uppenbarelser (till), och han hedrade mig med denna uppgift och gynnade mig med det.

(Jag följer endast det som har uppenbarats till mig.) och jag motsätter aldrig uppenbarelsen (inte ens) i det minsta… [vår översättning]

Muhammed bör alltså inte motsätta sig de islamistiska lagarna, utan alltid handla i enlighet med dem.

Nästa text är hämtat från en autentisk islamistisk skrivning om Muhammeds liv. Verket är författat av Qadi Iyad bin Moussa (död 1149 e.Kr.). Han skriver följande om Muhammeds förhållande till de islamistiska lagarna:

Det är inte möjligt för profeten att motsäga någon av lagarna som han har förmedlar och kommunicerat från sin Herre eller något av vad som uppenbarats för honom av Allah som en uppenbarelse, oavsett avsiktligt av oavsiktligt, vare sig i ett tillstånd av glädje eller ilska, eller hälsa eller sjukdom. [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.300)

Om Muhammed verkligen är en profet bör han inte motsätta sig de lagar som han förespråkade, nämligen lagarna i Koranens och Sunnan. Följande data kommer visa att Muhammed i mångt och mycket motsatte sig de islamistiska lagarna.

1. BILDER OCH STATYER

Koranen visar tydligt att bilder och statyer är tillåtna:

2:248
Och deras profet sade till dem: "Tecknet på hans [rättmätiga] makt är att [förbundets] ark skall återlämnas till er med en gåva från er Herre av djupt inre lugn och det som ännu består, buret av änglarna, av det som Moses och Aron och dem som stod dem nära har efterlämnat. Helt visst ligger det för er ett tecken i detta, om ni är troende." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Förbundsarken var en skulptur som innehöll budorden inristade på stentavlor. Notera även att versen säger att änglar bar denna skulptur. Se även följande text som tydligare påvisar att bilder och statyer är tillåtna:

34:12-13
OCH VI gjorde vinden till Salomos [tjänare] och den tillryggalade under förmiddagen en sträcka [motsvarande] en månadslång [färd], och [när den] återvände på eftermiddagen tillryggalade den likaså en sträcka [motsvarande] en månadslång [färd]. Och Vi lät en källa av smält koppar flöda på hans befallning. Det fanns bland de osynliga väsendena några som hans Herre hade befallt att arbeta för honom; och om någon av dem inte lydde Vår befallning, gav Vi honom en försmak av den flammande Eldens straff. De gjorde för honom vad han begärde: skönt smyckade valvgångar, statyer, skålar, [stora] som bassänger, och väldiga grytor, som inte kunde rubbas från sin plats. [Vi sade:] "Arbeta, ni män av Davids hus, och var tacksamma!" Men få är de bland Mina tjänare som känner tacksamhet. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Muhammed däremot förbjöd bilder och statyer. Han påstod att änglar inte kommer in i hus som har bilder eller statyer:

Sahih Bukhari
Volume 7, Book 72, Number 833
Berättad av Abu Talha: Profeten sa, "Änglar träder inte in i ett hus som innehåller en hund eller bilder." [vår översättning]

Ha i minne att 2:248 förmedlar att förbundsarken bars av änglar. Se även följande hadith:

Sahih Bukhari
Volume 8, Book 73, Number 130
Berättad av 'Aisha: Profeten besökte mig medan det fanns en gardin med bilder (av hundar) i huset. Hans ansikte blev rött med ilska, och sedan tog han tag i gardinen och slet sönder den i delar. Profeten sa, "Sådana folk som målar dessa bilder kommer få det hårdaste straffet på Uppståndelsen." [vår översättning]

Muhammed menar att man inte ens får ha kuddar eller gardiner med bilder på och att dess tillverkare kommer att straffas. Detta påvisar att Muhammed förbjöd bilder och statyer, vilket Koranen inte förbjuder utan förespråkar.

2. POESI

Följande koraniska vers och utläggning säger att poeter är hemska, vilka osäkra och perversa människor lyssnar till:

26:224
Och poeterna - dem följer sådana som är osäkra om vägen. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Nedan följer en islamistisk utläggning av den ovannämnda versen. Detta verk är författat av Jalal ad-Din al-Mahalli (död 1459 e.Kr.) och hans student Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505 e.Kr.). De skriver följande om versen ifråga:

Vad gäller poeterna, [endast] perversa följer dem, i deras poesi, begrundar det och reciterar det för deras vägnar för andra; dessa är förkastliga. [vår översättning] Länk

Allah poängterar vidare att Koranen inte är en poetisk bok:

69:40-43
Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord, inte ord av en poet - få är de ting ni tror på! - Inte heller ord av en spåman - få är de ting ni ägnar eftertanke åt! [Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Enligt följande hadith är det bättre för en man att få hela kroppen fylld med var (vätska i inflammerat sår) än att vara poet:

Sahih Bukhari
Volume 8, Book 73, Number 175
Berättad av Ibn Umar: Profeten sa, "Det är bättre för en man att fylla insidan av sin kropp med var än att fylla det med poesi." [vår översättning]

Detta påvisar att Islam anser att poeter är fruktansvärt hemska. Samtidigt läser vi i följande hadith att Muhammed uppmanar en arab att läsa upp poesi:

Sahih Muslim
Book 028, Number 5602
'Amr b. Sharid rapporterade att hans fader sa: En dag medan jag red bakom Allahs budbärare (må Allahs frid vara över honom), sa han (till mig): Minns du Umayya b. Abu Salt poesi. Jag sa: Ja. Han sa: Läs då upp den. Jag reciterade en vers, och han sa: Mer. Då reciterade jag en vers och han sa: Mer. Jag reciterade hundra verser (av hans poesi). Denna tradition har rapporterats under Sharids auktoritet genom en annan kedja av berättare men med en liten variation i orden. [vår översättning]

Enligt följande hadith befaller Muhammed en poet vid namn Hassan att göra narr av hedningarna genom sin poesi. Muhammed säger även att ängeln Gabriel kommer att stötta poeten Hassan:

Sahih Bukhari
Volume 8, Book 73, Number 174
Profeten sa till Hassan, "Smäda de (hedningarna) genom (poesi) verser, och Gabriel kommer att vara med dig." [vår översättning]

3. BLOD

Koranen säger att man inte får dricka eller slicka blod:

2:173 (se även 5:3; 16:115)
Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud. Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] - inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] - begår ingen synd. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

6:145
Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud." Men den som tvingas [att äta sådant av hunger] - inte den som överträder [förbuden] av trots eller som går längre [än hungern driver honom] - [skall finna att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Qadi Iyad nämner en tradition som säger att Muhammed tillät en person att dricka hans blod:

Det fanns också en tid då Malik ibn Sinan drack hans blod under Uhud dagen och slickade upp det. Profeten tillät honom att göra det och sa sedan, 'Elden kommer inte att röra dig.' [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.36)

Enligt följande tradition slickade Muhammed själv blod:

1976. Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporteras ha sagt, "Usama snubblade och föll på trapptröskeln. Han skadades i ansiktet. Därmed, sa Allahs budbärare (må frid och välsignelse vara över honom): "Ta bort blodet från honom." Jag (Aisha) fann det smutsigt (och ogillade det)." Han (Muhammed) började suga upp blodet från hans ansikte och sa sedan, "Hade Usama varit en flicka, hade jag smyckat honom med prydnader och kläder tills jag hade gift mig med honom." [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, sid.184)

4. LAGEN OM VÄNTETID

Enligt Koranen måste en änka vänta 4 månader och 10 dagar innan hon får gifta om sig och ha samlag med en man:

2:234
När någon av er dör och efterlämnar hustrur, skall de iaktta en väntetid av fyra månader och tio dagar [innan de får ingå nytt äktenskap]. När denna period löpt ut, [råder de sig själva och] ingen skall klandras för vad de företar sig inom ramen för vad som är god sed. Gud är väl underrättad om vad ni gör. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Muhammed bröt mot denna lag när han "gifte sig" med den judiska änkan Safiya. Han invaderade nämligen judarna i Khaybar, dödade Safiyas pappa och man, tog henne till hustru och hade samlag med henne utan att iaktta den ovannämnda koraniska föreskriften: 

Sahih Bukhari
Volume 5, Book 59, Number 522
Berättad av Anas bin Malik: Vi anlände till Khaibar, och när Allah hjälpte Sin apostel att öppna fästningen, kom skönhet Safiya bin Huyai bin Akhtaq, vars make hade dödats medan hon var en brud, att nämna framför Allahs apostel. Profeten valde henne för sig själv, och gav sig iväg med henne, och när vi nådde ett ställe kallad Sidd-as-Sahba, blev Safiya ren från hennes menstruation och sedan gifte sig Allahs apostel med henne… [vår översättning]

Den förste muslimske biografiskrivaren Ibn Ishaq (död 767 e.Kr.) berättar att Muhammed hade samlag med Safiya strax efter han dödat hennes man:

"När aposteln gifte sig med Safiya i Khaybar eller på vägen, hade hon blivit uppklädd och kammad, och fick ett passande tillstånd för aposteln genom Umm Sulaym d. Milhan mor till Anas b. Malik, och aposteln spenderade natten med henne i ett av hans tält. Abu Ayyub, Khalid b. Zayd bror till B. al-Najjar spenderade natten redo med sitt svärd, för att skydda aposteln och gick funt tältet tills morgonen så aposteln såg honom och frågade vad han menade med sitt handlande. Han svarade, 'Jag var rädd om dig vad gäller den här kvinnan för att du har dödat hennes far, hennes make och hennes folk, och tills nyligen var hon i otro, så jag var rädd om dig för vad hon kunde göra.' Det sägs att aposteln sa, 'O Gud, bevara Abu Ayyub för att han tillbringade natten för att bevara mig.'" [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.516-517)

Muhammed motsatte sig alltså väntetiden som är föreskriven i Koranen.

5. ANTALET FRUAR

Koranen säger att en muslim maximalt får ha 4 fruar samtidigt, förutsatt att han förmår att behandla dem lika:

4:3
Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Följande hadith säger att Muhammed hade 9-11 fruar samtidigt:

Sahih Bukhari
Volume 1, Book 5, Number 268
Berättad av Qatada: Anas bin Malik sa, "Profeten brukade besöka alla hans hustrur på en runda, under en dag och en natt och de var elva i antal." Jag frågade Anas, "Hade Profeten styrkan för det?" Anas svarade, "Vi brukade säga att Profeten hade stycka motsvarande trettio (män)." Och Sa'id sa under Qatadas auktoritet att Anas hade sagt till honom (att profeten hade) nio hustrur endast (inte elva). [vår översättning]

Följande hadith avslöjar även att Muhammed inte kunde behandla hans fruar lika:

Sahih Bukhari
Volume 3, Book 47, Number 755
Berättad av 'Urwa från 'Aisha: Allahs apostels hustrur vad delade i två grupper. En grupp bestod av 'Aisha, Hafsa, Safiyya och Sauda; och den andra gruppen bestod av Um Salama och de andra kvinnorna. Muslimern visste att Allahs budbärare älskade 'Aisha, så om någon av dem hade en gåva och ville skänka (den) till Allahs budbärare, brukade han dröja (att ge den), tills Allahs budbärare var i 'Aishas hus och då brukade han sända den till Allahs budbärare (medan han var) i 'Aishas hus… Sedan kallade Um Salamas grupp på Fatima, Allahs apostels dotter och sände henne till Allahs apostel för att säga till honom, "Dina hustrur frågar dig att behandla dem och Abu Bakrs dotter på lika villkor." Fatima förmedlade budskapet till honom… De sände Zainab bint Jahsh som gick till honom och använde hårda ord sägande, "Dina hustrur frågar dig att behandla dem och Abu Bakrs dotter på lika villkor."… [vår översättning]

6. POLYGAMI

Koranen säger att en muslim får ha upp till 4 fruar samtidigt:

4:3
Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Ali (Muhammeds kusin) var gift med Fatima (Muhammeds dotter). I följande hadith läser vi att en familj ville gifta bort sin dotter till Ali men Muhammed förbjöd det:

Sahih Bukhari
Volume 7, Book 62, Number 157:
Berättade av Al-Miswar bin Makhrama: Jag hörde att Allahs apostel som var på predikostolen säga, "Banu Hisham bin Al-Mughira har frågar mig att tillåta de att gifta deras dotter till Ali bin Abu Talib, men jag ger dem inte tillstånd, och kommer inte att tillåta dessa förutom om Ali bin Abu Talib skiljer sig från min dotter och gifter sig med deras dotter, för att Fatima är del av min kropp, och jag hatat att se vad hon hatar att se, och vad skadar henne, skadar mig." [vår översättning]

Ovannämnda data påvisar inte bara att Muhammed motsatte sig Koranen, utan demonstrerar även att Muhammed var en hycklare. Han tillät sig själv och andra män att ha flera fruar samtidigt, men när det gällde hans egen dotter förbjuder han polygami. Notera även att Muhammed beskriver polygami i detta fall som något hatiskt och sårande, vilket avslöjar att månggifte är avskyvärt och omänskligt. Vem skulle vilja dela sin kärlek och partner med andra?  

7. SAMLAG MED EN SLAV SOM INTE TILLHÖR DIG

Enligt Islam får en muslimsk man ha samlag med slavarinnor som han äger (4:3; 23:1-6; 70:25-30), men han får inte ha samlag med en slavarinna som han inte äger:

2551. Habib b. Salim rapporteras ha sagt att en man fördes fram till Nu'man b. Bashir, som hade haft samlag med sin hustrus slavflicka. Han sa, Jag ska inte döma detta fall utom i enlighet med Allahs budbärares (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) beslut. Han (Nu'man) sa, Om hon (hustrun) hade gjort henne (slavflickan) tillåten för honom, kommer jag att döma honom till ett hundra piskrapps och om hon inte hade gjort (henne) tillåten för honom, ska jag stena honom till döds. [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.4, Book of Prescribed Punishment, sid.12)

En man hade begått äktenskapsbrott med hans frus slavarinna. Mannen kommer till Nu'man för att få sin dom. Nu'man säger att han dömer enligt Muhammeds instruktion, vilket innebar att mannen skulle stenas till döds.

Nästa hadith säger att Muhammed hade samlag med en slav som inte var hans, utan att stenas till döds:

2552. Salama b. Muhabbiq (må Allah vara nöjd med honom) rapporteras ha sagt att (fallet om) en man refererade till Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vara över honom), som hade haft samlag med sin hustrus slavflicka, men han blev inte betvingad lagen (det ålagda straffet). [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.4, Book of Prescribed Punishment, sid.12)

8. SVÄRA VID ALLAH

Följande hadith säger tydligt att det är förbjudet att svära på ens fäder då man avger ett löfte, man bör endast svära vid Allah:

Sahih Bukhari
Volume 5, Book 58, Number 177
Berättad av 'Umar: Profeten sa, "Om någon måste avge ett löfte, bör han endast svära vid Allah." Folket i Quraish brukade svära vid deras fader, men Profeten sa, "Svär inte vid era fäder." [vår översättning]

Enligt följande hadith är man en hedning om man svär på annat än Allah:

Sunan Abu Dawud
Book 21, Number 3245
Berättad av Abdullah ibn Umar: Sa'id ibn Ubaydah sa: Ibn Umar hörde en man svära: Nej, jag svär vid Ka'bah. Ibn Umar sa till honom: Jag hörde Allahs apsotel (frid_vara_över_honom) säga: Han som svär vid någon annan än Allah är en hedning. [vår översättning]

Här följer ahadith som visar att Muhammed bröt denna föreskrift och är därför en hedning:

2706. Abu Huraira (må Allah vara nöjd med honom) rapporteras ha sagt, "En man kom till den Heliga Profeten (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) och sa, 'Allahs budbärare, säg mig: Vem i mänskligheten förtjänar mest från mig en förträfflighets kamratskap?" Han (den Heliga Profeten) sa, 'Ja, (jag svär) vid din far, du kommer att få höra att det är din mor.' Han upprepade 'Din mor.' Han frågade (igen), "Vem?" Han sa igen: 'Din mor'. Han frågade, 'Vem sen?' Han sa, 'Din pappa'…" [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.4, Book of Wills, sid.99)

Se även:

391. Talhah b. 'Ubaid Allah sa: En man bland folket Najd med rufsigt hår kom till Allahs apostel (må frid vara över honom). De nynnande ljudet av hans röst kunde höras men vad han menade kunde inte förstås förrän han kom närmare och då blev det känt att han frågade om islam. Allahs apostel (må frid vara över honom) sa: Fem gånger i bön varje dag och natt. Han frågade: Måste jag iaktta någon mer än dem? Han svarade: Nej. Förutom om du vill göra det frivilligt. Han (Talhah) sa att Allahs apostel (må frid vara över honom) nämnde fasta under månaden Ramadan. Han frågade: Måste jag iaktta något annat? Han svarade: Nej. Förutom om du vill göra det frivilligt. Allahs apostel (må frid vara över honom) nämnde zakat till honom. Han frågade: Måste jag betala något mer? Han svarade: Nej. Förutom om du vill göra det frivilligt. Mannen vände sedan iväg sägande: Jag svär vid Allah, jag ska inte lägga till något till det här eller ta bort något av det. Allahs apostel (må frid vara över honom) sa: Han kommer att vara framgångsrik om han talar sanning.

392. Denna tradition har även rapporterats av Abu Suhail Nafi b. Malik b. Abi Amir genom en annan kedja av berättare. Det tilläger: Han kommer att vara framgångsrik, (jag svär) vid hans fader, om han talar sanning; han kommer att trädda in i paradiset, (jag svär) vid hans fader, om han talar sanning. [vår översättning] (Sunan Abu Dawud, vol.1, Book of Prayer, sid.102)

9. RENING VAD GÄLLER MAT TILLAGAD ÖVER ELD

Enligt följande ahadith säger Muhammed att muslimer måste tvätta sig efter dem ätit mat som tillagats över eld:

Sahih Muslim
Book 3, Number 686
Zaid b Thabit rapporterade: Jag hörde Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: Rening är obligatorisk (för en som tar något) som har berörts av elden. [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 3, Number 687
Abdullah b. Ibrahim b. Qariz rapporterade att han fann att Abu Huraira utförde rening i moskén, som sa: Jag utför rening på grund av att jag har ätit bitar av ost, för jag hörde Allahs budbärare (må frid vara över honom) säga: Utför rening (efter att ha ätit något) som har berörts av eld. [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 3, Number 688
'Urwa rapporterade under 'Aishas auktoritet, Allahs budbärares (må frid vara över honom) hustru, sägande detta: Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Utför rening (efter att ha ätit) något som berörts av eld. [vår översättning]

Detta finns även föreskrivet i Koranen:

5:6
O ni som tror, när ni iakttager Kontaktbönerna (Salat), ska ni: (1) tvätta era ansikten, (2) tvätta era armar till armbågarna, (3) stryk händerna över era huvuden, och (4) tvätta era fötter till anklarna. Om ni är orena på grund av sexuell orgasm, ska ni bada. Om ni är sjuka, på resande fot, eller haft utsöndring på grund av matsmältning (urinal, fekal, eller gas), eller om ni haft (sexuell) kontakt med kvinnorna, och ni inte kan hitta vatten, ska ni iakttaga den torra tvagningen (Tayammum) genom att röra vid ren torr jord, och sedan gnugga era ansikten och händer. GUD vill inte göra religionen svår för er; Han vill rena er och fullända Sina välsignelser över er, så att ni må vara tacksamma. (Khalifa)

Muhammed bröt mot denna föreskrift. Följande ahadith avslöjar att Muhammed åt mat, som tillagats över eld, utan att tvätta sig och iakttog bönen medan han var i detta tillstånd:

Sahih Muslim
Book 3, Number 689
Ibn 'Abbas rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) tog (köttet från) en gets axel och iakttog bönen och utförde inte rening. [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 3, Number 690
Ibn 'Abbas rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) tog köttet från ben eller kött, och iakttog sedan bönen och utförde inte rening, och (faktum är att) han inte rörde vatten. [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 3, Number 691
Ja'far b. Amr b. Umayya al-Damari rapporterade  under sin faders auktoritet som sa: Jag såg  Allahs budbärare (må frid vara över honom) ta bitar av från en gets axel, och sedan äta dem, och iakttog sedan bönen utan att utföra rening. [vår översättning]

10. SATANS MAKT

Koranen säger att Satan (Iblees) inte har makt över Guds sanna tjänare:

15:39-44
[Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!" [Gud] sade: "Detta är för Mig en rak väg; du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig. Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla - det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Enligt islamistiska källor inspirerades Muhammed av Satan och förkunnade Satans ord. Satan kontrollerade Muhammed och lät honom prisa avgudar i Mecka. Vi börjar med att läsa den koraniska versen ifråga:

22:52
Vi har aldrig sänt ett sändebud eller en profet före dig utan att Djävulen försökt att misstänkliggöra hans avsikter. Men Gud korsar Djävulens planer och ger Sina budskap fasthet och klarhet. Gud är allvetande, vis. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Nedan följer de två exegeterna Jalals utläggning av versen:

… Profeten hade, under en sammankomst av [männen i] Quraysh, efter recitering av [de följande verser från] surat al-Najm, Har ni tänkt på Lat och 'Uzza? Och Manat, den tredje? Lagt till, som en följd av att Satan kastande dem på hans tunga utan att han [Profeten] vara medveten om det, [följande ord]: 'dessa är hög flygande tranor (al-gharaniq al-'ula) och utan tvekan är deras förbön önskvärt', och så dem [männen i Quraysh] blev därigenom nöjda. Gabriel kom dock senare och informerade honom [Profeten] att det var Satan som hade kastat dessa ord på hans tunga och han blev bedrövad… [vår översättning]

De två Jalal förklarar att Muhammed var i Mecka bland män från Quraysh stammen som var hedningar. Muhammed reciterade Koranen – rättare sagt Sura Al-Najm (kapitel 53) – och kom till verserna 19-20 som säger:

53:19-20
HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och Al-Uzza och Manat, den tredje [som ni dyrkar]?

I detta ögonblick inspireras Muhammed av Satan och förkunnade att dessa avgudar är upphöjda gudar vars förbön kommer att accepteras. Muhammed förmedlade Satans ord och var kontrollerad av honom.

Team Sverige,
Kontakta oss