answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Är Muhammed en sann Guds Profet? (del 3)

Koranen

Följande koraniska text säger att Koranen är Muhammeds mirakel som påvisar hans profetskap: 

29:50-51
Och de säger: "Varför har hans Herre inte gett honom ett tecken?" Säg: "Gud ensam råder över tecken och under; jag är ingenting mer än en varnare, som varnar klart och entydigt." Är det inte nog för dem att Vi har uppenbarat för dig [denna] Skrift [så att] den kan läsas upp för dem? I den ligger nåd och en påminnelse till dem som vill tro. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Muhammed själv säger att Koranen är hans mirakel och bevis på profetskap:

Sahih Bukhari
Volume 6, Book 61, Number 504
Berättad av Abu Huraira: Profeten sa: "Varje profeten fick mirakel vilka folk trodde på, men vad jag har fått, är gudomlig inspiration (Koranen) som Allah har uppenbarat för mig. Så jag hoppas att min efterföljare kommer att växa fler än anhängarna till de andra profeterna på Uppståndelsen dag." [vår översättning]

En närmare titt på Koranen visar dock att den innehåller grova misstag av olika slag.

1. HISTORISKA MISSTAG

A. Templet i Jerusalem

Det finns en välkänd och betydelsefull historia i Islam som berättar att Muhammed (före hijra) flög från Mecka till Jerusalem, sedan till paradiset och tillbaka till Mecka, på en natt. Detta finns vagt nämnt i Koranen:

17:1
STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen (al-masjid al-aqsa), vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Frågan som vi ska ta itu med är vilken böneplats Koranen syftar på? Vilken böneplats kom Muhammed att besöka under sin nattliga resa? Den fjärran böneplatsen som Muhammed besökte under sin nattliga resa sägs vara templet i Jerusalem. Detta är ett ofantligt historiskt misstag då tempel i Jerusalem inte existerade under Muhammeds livstid. Templet i Jerusalem hade nämligen förstörts av den romerska auktoriteten 70 e.Kr. och återbyggdes efter muslimerna erövring av Jerusalem 638 e. Kr. Här följer islamistiska källor som säger att den fjärran böneplatsen syftar på templet i Jerusalem.

Den muslimske biografiskrivaren Ibn Sa'd (död 845 e.Kr.) skriver följande i sitt verk:

Några av dem (berättarna) sa: Profeten, må Allah välsigna honom, hade försvunnit den natten, så familjemedlemmarna i 'Abd al-Muttalibs familj gick för att söka efter honom. Al-'Abbas gick till Dhu Tuwa och började ropa: O Muhammed! O Muhammed! Allahs apostel, må Allah välsigna honom, sa: Jag är här. Han sa: O min brorson! Du har oroat folket sedan (begynnelsen av) natten, var har du varit? Han sa: Jag kommer från Bayt al-Muqaddas (Templet i Jerusalem). Han sa: På en natt? Han sa: Ja. Han sa: Fick du uppleva någonting som inte var gott? Han sa: Jag fick inte uppleva något annat än gott.

Umm Hani sa: Han fördes på den här resan från vårt hus. Han sov den natten med oss; han utförde al-'Isha bönen, och sedan sov han. Strax innan gryning väckte vi honom (till) morgon (bön) han sa: O Umm Hani! Jag utförde al'Isha bönen med er och du vittnade det, sedan kom jag till Bayt Al-Muqaddas (Templet i Jerusalem) och utförde mina böner där; sedan utförde jag min morgon bön före er. Efter det reste han sig upp och gick ut; jag sade till honom: Berätta inte det här till folket för att de kommer att tvista med dig och skada dig. Han sa: Vid Allah jag ska berätta det till dem och informera dem. De blev förundrade över det och sa: Vi har aldrig hört något som det här. Allahs apostel, må Allah välsigna honom, sa till Gabriel: O Gabriel! Mitt folk kommer inte att bekräfta det. Han sa: Abu Bakr kommer att vittna för det och han är al-Siddiq (den trovärdige). Berättaren la till: Många människor som hade accepterat Islam och utförde böner gick vilse. (Profeten fortsatte,) Jag stod vid al-Hijr, visualiserade Bayt al-Muqaddas (Templet i Jerusalem) och beskrev dess kännetecken. Några av dem sa: Hur många dörrar finns det i den mosken? Jag hade inte räknat dem så jag började titt på det och räknade dem en och en och gav information angående dem. Jag gav också information om deras karavaner som var på vägen och dess kännetecken. De hittade dem som jag hade berättat. Allah, den allsmäktige, den störste, uppenbarade: "Vi bestämde visionen som Vi visade dig som ett eldprov för mänskligheten" Han (Ibn Sa'd) sa: Det refererar till visionen av ögat som han såg med ögat. [vår översättning] (Ibn Sa’d, Al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.247-248)

Ovannämnda data visar tydligt att Muhammed hävdade att han besökte templet i Jerusalem där han bad tillsammans med bland andra Abraham, Moses och Jesus Kristus. Texten säger även att många muslimer inte trodde på Muhammed när han berättade sin historia. Dem frågade honom hur många dörrar templet hade och Muhammed försökte minnas och svara på frågan. Detta visar tydligt att Muhammed hävdade att templet i Jerusalem existerade, vilket historiskt sett är fel.

Nedan följer flera ahadith som konstaterar att Muhammed hävdade att templet i Jerusalem existerade på hans tid. I följande hadith säger Muhammed att han gick in i templet i Jerusalem och bad:

Sahih Muslim
Book 1, Number 309
Det är berättat under Anas b. Maliks auktoritet att Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Jag blev förd av al-Buraq som var ett vitt långt djur… Jag red på den och kom till Templet (Bait Maqdis i Jerusalem) och sedan band den vid ringen som användes av profeterna. Jag gick in i mosken och bad två rak'ahs i det, och kom senare ut och Gabriel tog fram ett kärl av vin och ett kärl av mjölk. Jag valde mjölken, och Gabriel sa: Du har valt det naturliga. Senare tog han mig till himmelen… [vår översättning]

I följande hadith säger Muhammed att han såg templet i Jerusalem och han beskriver den:

Sahih Bukhari
Volume 5, Book 58, Number 228
Berättad av Ibn 'Abbas: Angående Allahs sägelse, "Och Vi beviljade dig visionen (uppstigandet till himmelen) som Vi lätt dig se (som ett faktiskt ögonvittne) var bara som ett prov för folket." (17.60) Ibn Abbas fortsatte: Synen som Allahs apostel fick se, på den Nattliga Resan när han fördes till Bait-ul-Maqdis (Jerusalem), var verkliga syner, (inte drömmar). Och det förbannade trädet (som nämns) i Koranen är Zaqqum trädet. [vår översättning]

I följande hadith säger Muhammed till sina följare att besöka templet i Jerusalem, vilket förutsätter att templet existerar:

Sahih Bukhari
Volume 2, Book 21, Number 281
… Berättad av Abu Huraira: Profeten sa, "Bege er inte ut på en resa utom för tre moskéer dvs. Al-Masjid-Al-Haram, Allahs apostels moské, och mosken av Al-Aqsa, (Mosken i Jerusalem)." [vår översättning]

Detta är ett tydligt historiskt misstag i Koranen.

B. Farao och korsfästelse

I följande koraniska text läser vi att magiker tillhörande farao – på Moses tid – väljer att börja tro på Moses Gud. Farao blir upprörd och hotar med att korsfästa de:

7:120-126
Men trollkarlarna störtade ned på sina ansikten och sade: "Vi tror på världarnas Herre, Moses och Arons Herre!" Farao sade: "Tror ni på honom innan jag har gett er tillåtelse? Detta är en lömsk plan, som ni har smitt här i staden för att förmå folket att överge den. Men nu skall ni få se på [annat]! Jag skall sannerligen låta hugga av er motsatt hand och fot, ja, jag skall KORSFÄSTA er alla till sista man!" De svarade: "Då återvänder vi till vår Herre; men du vill hämnas på oss bara därför att vi trodde på vår Herres budskap när de nådde oss." - "Herre! Ge oss [styrka och] tålamod och låt oss få dö i full underkastelse under Din vilja!" (Mohammad Knut Bernström, koranens budskap)

Farao skulle alltså korsfästa sina magiker enligt Koranen. Problemet är att korsfästelse, som avrättningsmetod, inte användes på Moses tid. Encyclopaedia Britannica Online skriver följande om korsfästelse:

Korsfästelse, en viktig metod för dödsstraff, särskilt bland Perserna, Seleukiderna, Karthagerna och Romarna från cirka 600 talet f.Kr. till 400 talet e.Kr. Konstantin den store, den första Kristna kejsaren, avskaffade det i Romarriket 337 e.Kr., av vördnad för Jesus Kristus, det mest kända offert för korsfästelse. [vår översättning] Länk

Historia lär oss att korsfästelse, som avrättningsmetod, användes först från och med 600-talet f.Kr., vilket är långt efter Moses tid.

2. VETENSKAPLIGA MISSTAG

A. Stjärnor är missiler

Islam pratar inte bara om änglar, utan även om jinn som bland annat finns bland oss. Koranen förmedlar att jinn är skapade av eld (15:27) varav somliga är troende muslimer (72:1-2) och andra otroende hedningar (72:11). De otroende jinn kallas även för djävlar som enligt följande koraniska vers kommer att bli beskjutna av missiler om de försöker söka sig uppåt mot himlen:

67:5
Sannerligen, vi har smyckat världens himmel med lampor och vi har gjort dem missiler för djävlarna och vi har förberett ett högt flammande eld. [vår översättning]

Vi har låtit den nedre himlen lysas upp av stjärnskott [som] prydnad och för att hålla de djävulska krafterna i schack; och för dem har Vi i beredskap en.

Den första muslimska exegeten Ibn Abbas (Muhammeds kusin) skriver följande i sin utläggning av ovannämnda vers:  

"(Och sannerligen vi smyckat världens himmel) den första himlen (med lampor) med stjärnor, (och vi har gjort dem) dvs. stjärnor (missiler för djävlar) så att några av dem blir förhäxade, en del dör medan andra bränns…" [vår översättning] Länk

Anledningen till att jinn vill söka sig mot himlen är för att tjuvlyssna på Allahs hemligheter, vilket skedde i samband med Muhammeds ankomst:

"Ali Ibn Muhammed informerade oss under Waraqa Ibn Umars auktoritet, han under Ata Ibn al-Saibs auktoritet, han under Ibn Abbas auktoritet; han sa: När Muhammed, må Allah välsigna honom, blev anförtrodd, blev jinn utvisade och stjärnorna slog dem. Dessförinnan brukade de tjuvlyssna, och det fanns en station för varje rang av jinn, varifrån de tjuvlyssnade (på nyheter)…" [vår översättning] (Ibn Sa'd, Al-Tabaqat al-Kabir, vol.1, sid.191-192)

B. Jorden är platt och på ryggen av en val

Det finns många texter i Koranen som säger att jorden är platt. Här följer en tydlig:

88:17-20
Varför reflekterar de inte över kamelerna och hur de har skapats? Och himlen och hur den har blivit upphöjd? Och bergen och hur de har satts upp? Och jorden och hur den har spritts ut platt (waila alardi kayfa sutihat)? [vår översättning]

Det arabiska ordet "sutihat" betyder att något är utspritt platt liksom när man sprider ut en matta på golvet. Versen säger alltså att jorden (alardi) är utspritt platt (sutihat).

Nedan följer en islamistisk utläggning av vers 20 som konstaterar det vi förmedlat. Detta verk är författat av Jalal ad-Din al-Mahalli (död 1459 e.Kr.) och hans student Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505 e.Kr.). De skriver följande om versen ifråga:

… Vad gäller Hans ord sutihat, spritt ut platt, föreslår vid en litterär läsning att jorden är platt, vilket är åsikten tillhörande majoriteten av de lärda av [den uppenbarade] lagen, och inte sfär som astronomer (ahl al-hay'a) har det, även om detta [senare] inte strider mot någon av pelarna i lagen. [vår översättning]

De två Jalal erkänner att det arabiska "sutihat" betyder att något är utbrett platt, vilket i sin tur påvisar att Koranen säger att jorden är platt. De två Jalal säger vidare detta motsäger vad astronomer hävdar, nämligen att jorden är rund.

Det finns mer. Koranens 68:e kapitel börjar med följande vers:

68:1
Nun
. VID PENNAN och det som skrivs ned! (Mohammad Knut Bernstörm, Koranens budskap)

Notera att versen börjar med "nun", vilket är en arabisk bokstav (ن). En närmare titt på denna bokstav avslöjar något extremt skrattretande. Här följer Ibn Abbas utläggning av den ovannämnda versen som avslöjar vem "nun" är:

Och från hans skildring under Ibn Abbas auktoritet att han sa angående tolkningen av Allahs sägelse (Nun): '(Nun) Han säger: Allah svär vid Nun, som är en val, som bär jorden på ryggen medan den är i vatten, och under finns tjuren och under tjuren finns stenen och under stenen finns stoftet och ingen vet vad som finns under stoftet utom Allah…' [vår översättning]

Ibn Abbas förklarar att "nun" refererar till en val som bär den platta jorden på sin rygg och simmar i ett hav som finns i ett berg. Berget bärs av en tjur och under tjuren finns stoft och ingen vet vad som finns under stoftet utom Allah.

Ibn Abbas är en högt aktad karaktär i Islam. Han är Muhammeds kusin och den första muslimska exegeten som enligt följande tradition fick visdom av Allah att tolka Koranen när Muhammed bad över honom:

Al-Qasim Ibn Malik al-Muzanni informerade oss under Abd al-Maliks auktoritet, han under Atas auktoritet, han under Ibn Abbas auktoritet; han sa: Allahs apostel, må Allah välsigna honom, bad Allah två gånger att skänka mig visdom.

Muhammad Ibn Abd Alah al-Ansari informerade oss; (ha sa): Ismail Ibn Muslim informerade oss; (han sa): Amr Ibn Dinar berättade till mig under Tawus auktoritet, han under Ibn Abbas auktoritet; han sa: Allahs apostel, må Allah välsigna honom, kallade på mig, gnuggade mitt huvud och sa: O Allah! Lär honom visdom och tolkning av Boken (Koranen). [vår översättning] (Ibn Sa'd, Al-Tabakat al-Kabir, vol.2, sid.468-469)

3. MOTSÄGELSER

Följande koraniska vers säger att Koranen inte härstammar från Gud om man finner motsägelser i den, vilket i sin tur påvisar att Muhammed inte kan vara en sann profet:

4:82
Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Nedan följer ett par motsägelser i Koranen:

1. Hur många dagar behövde Gud för att förstöra folket av Ad?

 • En dag (54:19), några dagar (41:16) eller sju nätter och åtta dagar (69:7)? 

2. Hur lång är en av Allah dagar?

 • 1000 av våra dagar (22:47; 32:5) eller 50000 av våra dagar (70:4)?

3. Vem tar själen när en människa dör?

 • En ängel (32:11), flera änglar (47:27) eller Allah (39:42)? 

4. Hur många änglar meddelade Jungfru Maria om Jesus födelse?

 • En ängel (19:16-21) eller flera (3:45)?

5. Vem var den första muslimen?

 • Adam (2:37), Abraham (3:67), Mohammed (6:163), Moses (7:143) eller egyptiska magiker (26:51)?

6. Vem får en muslimsk man gifta sig med?

 • Judar och kristna är hedningar (9:30). En muslim får inte gifta sig med hedniska kvinnor (2:221), eller får en muslimsk man gifta sig med judiska och kristna kvinnor (5:5)?

7. Räddades Noas son? 

 • Ja (21:76:37:76) eller Nej (11:42-43)?

8. Vem orsakar ondska?

 • Orsakar människan ondska (4:79), orsakar Allah ondska (4:78) eller orsakar Satan ondska (38:41)?

9. Skulle man ge Mohammed pengar?

 • Ja (8:1; 9:103; 59:7) eller nej (6:90; 12:104)?

10. Vad skapades först?

 • Himlen (2:29; 41:9-12) eller jorden (79:27-33)?

11. Hur skapas människan?

 • Från jorden (11:61), från formbar gyttja (15:26), från lera (17:61), från ingenting (19:67), inte från ingenting (52:35), från vatten (25:54), från det som är dött (30:19), från stoft (30:20) eller från torkat blod (96:1-2)?

12. Gör Allah skillnad på Profeter?

 • Ja (2:253) eller nej (2:136, 285)?

13. Lyder allt i himlen och på jorden Allah?

 • Ja (30:26) eller nej (2:34)?

14. Funkar det med polygami?

 • Ja (4:3) eller nej (4:129)?

15 . Vilka trodde på Mose?

 • Endast somliga israeliter (10:83) eller även egyptiska magiker (7:120-122)?

Team Sverige,
Kontakta oss