answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kristna kvinnors andliga gåvor

I följande artikel ska vi titta närmare på vad den Heliga Bibeln säger om Kristna kvinnors andliga gåvor.

Gamla Testamentet säger att kvinnor, lika mycket som män, kan ta emot den Heliga Andens gåvor för att profetera, predika och lära ut:

Joel 2:27-29
Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam. Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era DÖTTRAR SKALL PROFETERA, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och TJÄNARINNOR skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Enligt Nya Testamentet uppfylldes denna profetia på pingstdagen:

Apg 2:1-4, 14-18
När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala… Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era DÖTTRAR skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och TJÄNARINNOR skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Den Heliga Bibeln identifierar även kvinnliga profetissor. Mirjam (Moses och Arons syster) var en profetissa:

2 Mos 15:20
Och profetissan Mirjam
, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade.

Mirjam var även en ledare:

Mik 6:3-4
Mitt folk, vad har jag gjort mot dig, och på vilket sätt har jag tröttat ut dig? Svara mig! Jag förde dig upp ur Egyptens land, ur träldomshuset befriade jag dig. Jag sände Mose, Aron och MIRJAM framför dig.

Gamla Testamentet identifierar fler kvinnliga profetissor:

2 Kung 22:14
Då gick prästen Hilkia och Ahikam, Akbor, Safan och Asaja till PROFETISSAN HULDA
, hustru till Sallum, klädkammarvaktaren, som var son till Tikva, Harhas son. Hon bodde i Jerusalem, i Nya staden.

Debora var en profetissa och domare:

Dom 4:4-5
Debora, en PROFETISSA, Lappidots hustru, var vid den tiden DOMARE i Israel
. Hon brukade sitta under Deborapalmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och Israels barn kom dit upp till HENNE för att HON skulle skipa rätt.

Fler profetissor:

Neh 6:14
Tänk, min Gud, på Tobia och Sanballat efter deras gärningar, och på profetissan Noadja och de andra profeterna som ville skrämma mig.

Gamla Testamentet säger även att Guds Änglar uppenbarar sig som kvinnor:

Sak 5:5-11
Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: "Lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram." "Vad är det?" frågade jag. "Det är en sädeskorg" svarade han och tillade: "Så förhåller det sig med dem i hela landet." Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen. Han sade: "Detta är ondskan." Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, TVÅ KVINNOR KOM FRAM, och vinden tog tag i DERAS VINGAR, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. Och jag sade till ängeln som talade med mig: "Vart skall de föra korgen?" Han svarade mig: "Till Sinears land för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats."

Även i Nya Testamentet finner vi kvinnliga profetissor:

Luk 2:36-38
Där fanns också en PROFETISSA, HANNA, Fanuels dotter, av Asers stam
. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och TALADE OM HONOM [Jesus] för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Se även:

Apg 21:8-9
Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva.

Nya Testamentet identifierar även kvinnliga apostlar:

Rom 16:7
Hälsa Andronikus och JUNIAS
, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland APOSTLARNA och som även före mig tillhörde Kristus.

Junias var ett latinskt täcknamn för en judisk kvinna som var apostel. Här följer en kristen utläggning som bestyrker detta:

Vers 7. Andronikus och Junias, mina landsmän
Eftersom ordet συγγενεις innebär släktingar, oavsett manlig eller kvinnlig, och eftersom Junia förmodligen är namnet på en kvinna, Andronikus hustru, vore det bättre att säga släktingar än landsmän. Men St. Paulus menar förmodligen inte att de är mer än judar: för, i Romarbrevet 9:3, kallar han alla judar för hans landsmän efter köttet. (The Adam Clarke Commentary [vår översättning]) Länk

Nya Testamentet identifierar en kvinnlig förkunnare:

Joh 4:25-30, 39
Kvinnan sade: "Jag vet att Messias kommer" (alltså den Smorde) "och när han kommer skall han låta oss veta allt." Jesus sade till henne: "Det är jag, den som talar till dig." I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom… Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: "Han har sagt mig allt som jag har gjort."

Nya Testamentet identifierar kvinniga lärare:

Tit 2:3-5
Äldre kvinnor
skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara LÄRARE i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.

Även kvinnliga diakoner:

Rom 16:1-2
Vår syster Febe som tjänar (diakonos)
församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig.

1 Tim 3:8-11
Församlingstjänarna (diakonos)
skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare (diakonos), om det inte finns något att anföra mot dem. Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt.

Team Sverige,
Kontakta oss