answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kristna kvinnors värde och ställning till mannen

I följande artikel ska vi titta närmare på vad den Heliga Bibeln säger om kvinnans värde och ställning till mannen.

Följande texter säger att Gud skapade både mannen och kvinnan till Sin avbild:

1 Mos 1:26-27
Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

1 Mos 5:1-2
Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades.

Se vidare följande text som säger att både mannen och kvinnan är beroende av varandra:

1 Kor 11:8-12
Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen ELLER MANNEN UTAN KVINNAN. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också MANNEN TILL GENOM KVINNAN, men allt kommer från Gud.

Apostel Paulus börjar med att förklara att kvinnan kommer från mannen och skapades till mannen (v.8-9). Somliga skeptiker brukar använda dessa verser för att försöka visa att kvinnan är mindre värd än mannen för att hon kom från mannen och till mannen. Denna tolkning kan inte accepteras om vi tar hänsyn till kontexten. Apostel Paulus betonar i kontexten (a) att mannen inte kan leva utan kvinnan samt (b) att även mannen kommer till genom kvinnan. Apostel Paulus säger med andra ord att både mannen och kvinnan är beroende av varandra. Kvinnan finns inte utan mannen och mannen finns inte utan kvinnan. 

Men vad menar Apostel Paulus inledningsvis i ovannämnda text (v.8-9)? Han konstaterar att den första kvinnan (Eva) skapades från mannen (Adam) och till honom. Apostel Paulus redogörelse är en kortfattad utläggning av skapelseberättelsen i första Moseboken:

1 Mos 2:18-24
Herren Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ENSAM. Jag skall göra en MEDHJÄLPARE åt honom, EN SOM ÄR HANS LIKE." HERREN Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen MEDHJÄLPARE SOM VAR HANS LIKE. Då lät HERREN Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits." Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ETT KÖTT.

Ovannämnda text säger att den första kvinnan skapades från mannen och till mannen. Men vad innebär detta? Innebär detta att kvinnan är mindre värd än mannen? Absolut inte, då samma kontext säger att kvinnan skapades för att vara hans medhjälpare och jämlike. Texten säger att mannen hädanefter lämnar sin familj för att leva med kvinnan. Så på samma sätt som kvinnan blev till för mannen så blev mannen till för kvinnan. Slutligen säger texten även att mannen och kvinnan är ett kött. Detta betyder att dem delar samma essens och är jämställda i värde och dignitet.

Att kvinnan kommer från mannen, betyder inte med hänsyn till biblisk kontext och teologi, att hon är mindre värd än mannen. Den Heliga Bibeln lär ut att Fadern och Herren Jesus delar samma Väsen och är jämlika (Joh 5:21-23; Joh 10:24-30; Joh 14:8-13). Samtidigt säger den Heliga Bibeln att Herren Jesus utgår från Fadern (Joh 7:28-29; 13:3; 16:28; 17:8). Herren Jesus är alltså jämlik Fadern fastän Han är och utgår från Fadern. På samma sätt är kvinnan jämlik mannen fastän hon kommer från mannen. 

Vidare beordras en man att älska sin hustru som sig själv:

Ef 5:23-33
Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, ÄLSKA ERA HUSTRUR, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru SOM SIN EGEN KROPP. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Texten är tydlig vad gäller mannens ställning till sin hustru. Mannen bör älska sin hustru lika mycket som sig själv, lika mycket som Herren Jesus älskade Kyrkan och dog för den. Vad som dock kan verka oklart är apostel Paulus redogörelse för kvinnans ställning gentemot sin man. Vad menar apostel Paulus med att mannen är sin hustrus huvud? Somliga skeptiker argumenterar att detta visar att apostel Paulus förtryckte kvinnan och hävdade att män är bättre och mer värdefulla. Denna skeptiska tolkning bygger på en misstolkning av uttrycket "en man är sin hustrus huvud". Till att börja med pratar apostel Paulus om relationen mellan en hustru och hennes man, inte om relationen mellan kvinnor och män generellt sätt. Vidare menar apostel Paulus att en man är sin hustrus huvud i den bemärkelse att han är hennes beskyddare och försvarare. Idag finns det sociala system som skyddar en kvinna och ger henne de rättigheter hon förtjänar, dock inte i alla länder och definitivt inte för 2000 år sedan i Romariket. Apostel Paulus uppmanar män att skydda, vaka och offra sig för sina hustrur precis som "Kristus är församlingens huvud" som offrade Sig för Kyrkan och som än idag vakar över den:

Joh 10:11-15, 27-28
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren
. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren… Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Herren Jesus säger Han är Sin församlings Herde som ger Sitt liv för Sina får och ingen kan rycka den församlingen ur Hans beskyddande hand. Se även vad Herren Jesus säger till Sin trogna församling:

Upp 3:10-11
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Apostel Paulus uttrycker detta på ett bra sätt i Romarbrevet:

Rom 8:31
Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Herren Jesus är Kyrkans huvud i den bemärkelsen att Han vakar över Sin Kyrka och på samma sätt bör en man vara sin hustrus huvud.

Faktum är att apostel Paulus, i första Korintierbrevet, skriver att Gud Fadern är Herren Jesus huvud:

1 Kor 11:3
Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att GUD ÄR KRISTI HUVUD.

Betyder detta att apostel Paulus hävdar att Gud Fadern förtrycker Herren Jesus? Absolut inte, den Heliga Bibeln säger tydligt att Herren Jesus är Gud och jämlik Fadern i värde:

Joh 1:1-3, 10, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till… Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte… Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Joh 5:22-23
Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen LIKSOM de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Även apostel Paulus skriver att Herren Jesus är Gud:

Rom 9:4-5
De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, GUD, prisad i evighet, amen.

1 Tim 1:16-17
Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.

Detta demonstrerar och bevisar att uttrycket "en man är sin hustrus huvud" inte innebär att mannen är förmer än kvinnan, utan detta visar bara att mannen är kvinnans beskyddare. Den Heliga Bibeln säger vidare att Gud Fadern fungerar som Herren Jesus beskyddare och försvarare. När Herren Jesus blev förråd av Judas och togs till fånga av Hans fiender för att korsfästas, drog en av Herren Jesus lärjungar upp ett svär och vi läser:

Matt 26:51-54
En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Då sade Jesus till honom: "Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min Fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske?"

Herren Jesus sa att Han kunde be Fadern om trupper av änglar som Hans beskydd. Fadern fungerar alltså som Herren Jesus beskyddare på samma sätt som mannen är kvinnans beskyddare. Att mannen är sin hustrus huvud undervärderar inte kvinnan. 

Låt oss slutligen titta på vad apostel Paulus menade med att kvinnor ska underordna sig sina män. Här följer versen igen:

Ef 5:24-25
Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.

Apostel Paulus uppmanar kvinnor att underordna sig sina egna män. Han säger inte att en kvinna ska underordna sig alla män. Underordningen här handlar vidare – med hänsyn till kontexten – inte om förtryck, utan apostel Paulus uppmanar kvinnor att lyssna och lyda deras män.

Se på följande Paulinska texter som ger en klarare bild av hur ordet underordning (hupotasso) används:

Rom 13:1
Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig
. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.

Tit 3:1-2
Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, att inte förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor.

Här säger apostel Paulus att en person ska underordna sig den regim som styr och ställer. Detta betyder inte att man ska låta sig förtyckas, utan lyda. Se även:

1 Kor 15:28
Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.

Apostel Paulus skriver här att Herren Jesus efter domedagen kommer underordna sig Gud Fadern. Betyder detta att Gud Fadern ska förtrycka Herren Jesus? Absolut inte, utan Herren Jesus kommer att lyda och lyssna till Gud Fadern.

Apostel Paulus menar alltså inte att en kvinna ska låta förtryckas av sin man, utan lyssna på honom. Ha i minne att apostel Paulus uppmanar män att älska sina kvinnor:

Ef 5:25, 28, 33
Ni män, älska era hustrur
, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den… På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv… Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Underordningen handlar alltså inte om att en kvinna ska nedvärderas och förtryckas. Utan en kvinna ska lyda sin man förutsatt att denne mannen lever i enlighet med Kristen lära, vilken lär honom att älska sin hustru som sig själv.

Slutligen skriver Apostel Paulus att en man ska lyda och lyssna på sin hustru minst lika mycket som hon bör lysa och lyssna på honom:

1 Kor 7:3-4
Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne
och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

Ovannämnda data har visar att både kvinnan och mannen är skapade till Guds avbild samt att kvinnan fungerar som sin mans medhjälpare och jämlike.

Den Heliga Bibeln förklarar att den första kvinnan (Eva) kom från mannen (Adam). Detta betyder inte – med hänsyn till den bibliska kontext – att hon är undervärderad. Skriften säger att Herren Jesus kommer från Faderns samtidigt som Han är jämlik Fadern. Kvinnan är vidare ett med sin man, vilket påvisar att de är jämlika i värde och dignitet. På samma sätt som kvinnan skapades för mannen så lever mannen också för och genom kvinnan. Skriften säger att båda könen är beroende av varandra.

Mannen är vidare sin hustrus beskyddare precis som Fadern är Sonen beskyddare och Sonen är kyrkans beskyddare. Kvinnan ska lyda och lyssna till sin man. På samma sätt ska mannen lyda och lyssna till sin fru. Mannen ska även älska sin hustru som sin egen kropp och vara beredd att dö för henne och kvinnan bör respektera sin man. 

Team Sverige,
Kontakta oss