அஹமத் தீதத் அவர்களுக்கு உமரின் மறுப்புக்கள்/பதில்கள்

உமரின் இதர இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுத்த மறுப்புக்கள்/கட்டுரைகள்