தமிழ் முஸ்லிம் (இது தான் இஸ்லாம்) தளத்திற்கு மறுப்புக்கள்

இயேசுவின் வரலாறு தொடர் மறுப்புக்கள்

இதர கட்டுரைகளும் பதில்களும்

பாரான் மலையின் அக்னி பிரமாணம் கட்டுரைக்கு பதில்கள்:

இதர தலைப்புக்களில் மறுப்புக்கள்:

உமரின் கட்டுரைகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்