செண்பகப்பெருமாளின் பொய்களும் இயேசுவின் வெற்றியும்

(செண்பகப்பெருமாள் அவர்களின்
யூதர்களின் இயேசுவும் பவுலின் கிறிஸ்துவும்
என்ற புத்தகத்துக்கு மறுப்புக்கள்)

  1. பாகம் 1 - செண்பகப்பெருமாளின் பொய்களும் இயேசுவின் வெற்றியும் : அறிமுகம்
  2. பாகம் 2 - ரெவரெண்டு செல்லத்துரை ஆய்வாளரா (அ) சிறந்த ஆய்வாளரா?
  3. பாகம் 3 - செண்பகப்பெருமாளின் பொய்களும் இயேசுவின் வெற்றியும்: மதம்சாராத ஆன்மீகம் - ஒரு மெகா ஃபிராடு!
  4. பாகம் 4 - பைபிள் பற்றிய‌ ஆய்விற்காக செண்பகப்பெருமாள் பயன்படுத்திய நூல்கள் எவை?
  5. பாகம் 5 - இயேசுவை காப்பாற்றி, கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைய முயலும் செண்பகப்பெருமாள்!
  6. பாகம் 6 - கீழைத்தேச (இந்திய‌) ஞானம் பைபிளுக்கு சென்றடைந்ததா? "தவறான விளக்க சிகாமணி செண்பகப்பெருமாள்"

உமரின் மறுப்புக்கள்/கட்டுரைகள்