பி. ஜைனுல் ஆபீதீன் அவர்களுக்கு மறுப்புக்கள்

  1. Answering PJ: ஆயிரத்தில் ஒருவன் அல்லாஹ்(அஹத்) - 2: பீஜே அவர்களின் ஒரு வீடியோ பதிலுக்கு ஒரு ஆயிரம் பரிசு
  2. Answering PJ: ஆயிரத்தில் ஒருவன் அல்லாஹ்(அஹத்) - 3: அஹதுக்கு எண்களும், பன்மையும், பெண்மையும் உண்டு!
  3. Answering PJ: ஆயிரத்தில் ஒருவன் அல்லாஹ்(அஹத்) - 4: இலக்கண பிழையையே அரபியின் சிறப்பம்சம் என்றுச் சொல்வது அல்லாஹ்விற்கே அடுக்காது
  4. Answering PJ: ஆயிரத்தில் ஒருவன் அல்லாஹ்(அஹத்) - 5: அஹத் ஓர் இலக்கணப்பிழை

பிஜே அவர்களும் அவரது குர்-ஆன் விளக்கங்களும்:

பிஜே அவர்களின் “ஜீசஸ் இன்வைட்ஸ்” தள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்கள் எழுதிய "இயேசு இறைமகனா?" என்ற புத்தகத்திற்கு மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்கள் எழுதிய "இது தான் பைபிள்" என்ற புத்தகத்திற்கு மறுப்புக்கள்

பீஜே குர்-ஆன் தமிழாக்கம் பற்றிய கட்டுரைகள்

இதர கட்டுரைகள்/கேள்விகள்/மறுப்புக்கள்

பிஜே அவர்களும் மதசாற்பின்மையும்

உமரின் இதர கட்டுரைகள் / மறுப்புக்கள்