சவக்கடல் சுருள்கள்

Dead Sea Scrolls

 1. சவக்கடல் சுருள்கள் அறிமுகம்
 2. சவக்கடல் சுருள்களுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம்?
 3. சவக்கடல் சுருள்களின் காலவரிசை  1947 லிருந்து 1967 வரை
 4. சவக்கடல் குகைகள் 1-3ல் கிடைத்த சுருள்கள்
 5. சவக்கடல் குகைகள் 4-5ல் கிடைத்த சுருள்கள்
 6. சவக்கடல் குகைகள் 6-11ல் கிடைத்த சுருள்கள்
 7. சவக்கடல் சுருள்கள் – கிறிஸ்தவத்திற்கு அமிர்தமா அல்லது நஞ்சா?
 8. சவக்கடல் சுருள்கள் – இஸ்லாத்திற்கு வரமா? அல்லது சாபமா?
 9. பேராசிரியர் ஐஸன்மேன் யார்? சவக்கடல் சுருள்கள் பற்றிய அவரது கோட்பாடு (ஊகக்கொள்கை) என்ன?
 10. ஐஸன்மேனின் கைகளினால் இஸ்லாமுக்கு கல்லறைக் கட்டும் பிஜே
 11. ஐஸன்மேனின் ஊகக்கொள்கையை ஆய்வாளர்கள் ஏன் புறக்கணிக்கிறார்கள்?

உமரின் கட்டுரைகள்/மறுப்புக்கள் பக்கம்