இஸ்லாமிய அகராதி > அ வார்த்தைகள்

அஸ்தக்பீர் அல்லாஹ் (Astaghfir Allah)

இந்த அரபி சொற்றொடரின் பொருள் "நான் அல்லாஹ்விடமிருந்து மன்னிப்பை கோறுகிறேன்" என்பதாகும்.