இஸ்லாமிய அகராதி >  ர வார்த்தைகள்

ரஜப்

இஸ்லாமிய காலண்டரில் (நாட்காட்டியில்) 7 வது மாதமாக “ரஜப்” மாதம் இருக்கிறது.