இஸ்லாமிய அகராதி > ஷ வார்த்தைகள்

ஷஹித்

பன்மை: ஷுஹாதா

இஸ்லாமுக்காக மரித்தவர் (தியாகி).