கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  ஹ க்ஷ ஸ்ரீ


த என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

தபரி (Tabari),  தமிழ் கிறிஸ்டியன்ஸ் அபாலஜிடிக்ஸ் நெட்வர்க் (TCAN)