குர்-ஆனில் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பைபிளின் நிகழ்ச்சிகள் (பழைய ஏற்பாடு)

ஆதாமின் மகன்கள்

  1. பலியிடுதல்: 5:27
  2. உரையாடல்: 5:27-29
  3. உடன்பிறந்தோரைக் கொலை செய்தல்: 5:30
  4. காயினின் மனந்திரும்புதல்: 5:31
  5. ஒரு கோட்பாடு: 5:32

குர்-ஆனில் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பைபிளின் நிகழ்ச்சிகள்

இதர குர்-ஆன் சம்மந்தப்பட்ட கட்டுரைகள்