சகோ. ஜே ஸ்மித் அவர்களின் வீடியோக்கள்

இவரது யூடியூப் சானல்: https://www.youtube.com/user/PfanderFilms

இந்த பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும், பிரதானமாக ஆங்கிலத்தில் உள்ளவைகளாகும். சகோ. ஜே ஸ்மித் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து, இதர சகோதர சகோதரிகளும் இந்த விடியோக்களில் பேசியுள்ளார்கள்.

எண்தலைப்புஇதர விவரங்கள்
1

IS THE QUR'AN CLEAR & DETAILED? (HATUN TASH & SARAH FOSTER)

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

2

WHO IS THE PERFECT EXAMPLE? JESUS OR MUHAMMAD

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

3

WINE IN ISLAMIC PARADISE (JAY SMITH & HATUN TASH)

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

4

WHY FOLLOW MUHAMMAD? SARAH FOSTER & HATUN TASH

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

5

THE NATURE OF ALLAH (BETH GROVE & SARAH FOSTER)

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

6

EXPOSING THE 'CURSING PRAYER' IN ISLAM (JAY SMITH & HATUN TASH)

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

7

HOW MUSLIMS CLAIM THE QUR'AN WAS COMPILED (JAY SMITH & HATUN TASH)

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

8

JONATHAN McCLATCHIE EXPLAINS THE DIVINE SONSHIP OF JESUS - SPEAKERS' CORNER

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

9

IN SEARCH OF THE MISSING MECCA - SPEAKER'S CORNER DEBATE BETWEEN THE PFANDER TEAM & MANSUR AHMED

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

10

CAN GOD TAKE ON HUMAN FORM?

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

11

ISLAMIC PRAYER IS ANNULLED BY A WOMEN, A DONKEY AND A DOG

லண்டன், ஸ்பீகர்ஸ் கார்னர் விடியோ

இதர மறுப்பு வீடியோக்கள்