அவர்களை அடியுங்கள் (அ) அவர்களை அடிக்காதீர்கள்

To Beat Or Not To Beat

குர்‍ஆனின் 4:34ம் வசனம் கீழ் கண்ட விதமாக கூறுகிறது: தமிழிலும்[4], ஆங்கிலத்திலும்[1] மற்றும் அரபியிலும் அவ்வசனத்தை காண்போம்.

சிலரை விட மற்றும் சிலரை அல்லாஹ் சிறப்பித்திருப்பதாலும், ஆண்கள் தமது பொருட்களைச் செலவிடுகிறார்கள் என்பதாலும் ஆண்கள், பெண்களை நிர்வாகம் செய்பவர்கள். கட்டுப்பட்டு நடப்போரும், அல்லாஹ்வின் பாதுகாவல் மூலம் மறைவானவற்றைக் காத்துக் கொள்வோருமே நல்ல பெண்கள். பிணக்கு ஏற்படும் என்று (மனைவியர் விஷயத்தில்) நீங்கள் அஞ்சினால் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுங்கள்! படுக்கைகளில் விலக்குங்கள்! அவர்களை அடியுங்கள்!அவர்கள் உங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டுவிட்டால் அவர்களுக்கு எதிராக வேறு வழியைத் தேடாதீர்கள்! அல்லாஹ் உயர்ந்தவனாகவும், பெரியவனாகவும் இருக்கிறான்.

Men have authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. As for those from whom you fear disobedience, admonish them and forsake them in beds apart, and beat them. Then if they obey you, take no further action against them. Surely God is high, supreme.

அனேக இஸ்லாமியர்களின்[2] கருத்துப்படி, மேலே கண்ட ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்பு (தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு கூட) சரியான மொழிப்பெயர்ப்பு அல்ல, "அடியுங்கள்" என்ற வார்த்தை சரியான மொழியாக்கம் அல்ல, அந்த வார்த்தையை தமிழில் "லேசாக அடியுங்கள்" என்று எழுதவேண்டும் என்று இவர்கள் கூறுவார்கள். இந்த "அடியுங்கள்" என்ற வார்த்தையை ஆங்கில அரபி அகராதியிலிருந்து எடுத்து கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வார்த்தை அரபி வசனத்தில் எந்த இடத்தில் வருகிறது என்பதை கோடிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.

 

இந்த வார்த்தையை அகராதியில் பார்க்கும் போது, அரபி வார்த்தையின் சரியான பொருள் "அடியுங்கள்" என்று வருகிறது என்பதை நாம் அறியலாம். நாம் பார்த்த வசனத்தில் வருவதும் இந்த அரபி வார்த்தையேயாகும். இந்த வார்த்தையை வேறு வகையில் (லேசாக அடியுங்கள் என்றுச்) சொல்லும் இஸ்லாமியர்கள், வேண்டுமென்றே தங்களுக்கு தெரிந்தே செய்யும் ஏமாற்றுவேலையாகும். இப்படிப்பட்டவர்கள் தாங்கள் குர்‍ஆனை திருத்த முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதை உணர்வார்களா?

இஸ்லாமில் மனைவியை அடிப்பது பற்றிய விரிவான கட்டுரைக்கு படியுங்கள்: இஸ்லாமும் மனைவியை அடித்தலும்


[1] Translation by N.J.Dawood, The Koran with Parallel Arabic Text, Penguin Books, 1997, ISBN 0-14-044542-0, p. 83
[2] Several conversations during 1999-2000 at Speaker's Corner, London, UK.
[3] The Concise Oxford English-Arabic Dictionary, Oxford University Press, 1982, ISBN 0-19-864321-7, p. 32
[4] பி. ஜைனுல் ஆபிதீன் குர்‍ஆன் தமிழாக்கம்


ஆங்கில மூலம்: To Beat Or Not To Beat

இஸ்லாமில் பெண்கள்