İsa Mesih'in Kişiliği

İsa Mesih'in Tanrılığını reddetmek için Müslümanlar bazen İsa·nın ayartıldığını ve Tanrı·nın ayartılamayacağı, bundan dolayı İsa·nın Tanrı olamayacağı iddiasını ileri sürerler.

İsa'nın sınanmasına ilişkin ayetleri Matta 4:1-11 arasında okuyabilirsiniz. 
Yakup 1:13 şöyle der, "Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz". Aynı zamanda İbraniler 4:15’te şöyle yazar, " Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir."

Mesih’in tanrılığına ilişkin itirazları reddetmeye oranla bu itirazı yanıtlamak biraz daha zordur çünkü Kutsal Yazılarda çok açık olmayan, İsa’nın tanrılığı ve insanlığı arasındaki ilişki alanına girer. İsa’nın iki doğası olduğunu aşağıdaki tabloda görüyoruz fakat birbirleriyle nasıl ilişki içinde oldukları açık değildir.

İsa'nın Kişiliği

TANRI İNSAN

Kendisine Tapınıldı

Matta 2:2,11; 14:33; 28:9

Kendisine dua edildi

Elç.İşl. 7:59; 1. Korintliler 1:1-2

Tanrı olarak çağrıldı

Yuhanna 20:28; İbraniler 1:8

Tanrı’nın Oğlu olarak çağrıldı

Markos 1:1

Günahsızdır

1.Petrus 2:22; İbraniler 4:15

Her şeyi bildi

Yuhanna 21:17

Sonsuz yaşam verir

Yuhanna 20:28

Tanrılığın bütün doluluğu onda bulunur

Koloseliler 2:9

Baba’ya tapındı

Yuhanna 17

Baba’ya dua etti

Yuhanna 17:1

İnsan olarak çağrıldı

Markos 15:39; Yuhanna 19:5

İnsanoğlu olarak çağrıldı

 Yuhanna 9:35-37

Denendi

Matta 4:1

Hikmette gelişti/büyüdü

Luka 2:52

Öldü

Romalılar 5:8

Et ve kemikleri olan bedene sahiptir

Luka 24:39Kutsal Yazılar’dan İsa’nın insan doğasının kendi tanrısal doğasından hiçbir zaman ayrı olmadığını ve birlik içinde olduğunu görüyoruz. Yine Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın günah işleyemeyeceğini görüyoruz ve Tanrılığın bütün doluluğunun Mesih’te olduğunu görüyoruz (Yuhanna 1:1,14; Koloseliler 2:9). Bundan dolayı, İsa’nın Tanrı olduğu gerçeğini kabul ettiğimize göre, İsa’nın günah işlemesinin olanaksız olduğu sonucuna kolaylıkla varabiliriz. Öte yandan, İsa gerçek bir insandı. Bundan dolayı, İsa’nın gerçekten ayartılmış olabileceğini söylemek adildir. Fakat soru inatla devam etmektedir: eğer İsa’nın günah işlemesi olanaksız ise, o zaman gerçekten nasıl olurda ayartılabilir? Bunu yanıtlayabilecek yeterli yanıtım olduğunu zannetmiyorum. Fakat ben yine de yanıtlamaya çalışacağım:

İsa yaptıklarının tümünü Baba’ya bakarak yaptı. İsa şöyle söyledi, " İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar." (Yuhanna 5:19). Ayrıca İsa şunu da söyledi, “Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır." (Yuhanna 5:30).

İsa, Matta 12:22-32’de cinleri insanlardan kovuyordu. Ferisiler İsa’nın yaptıklarının Şeytan’ın gücüyle yapmış olduğunu söyleyerek suçladılar. İsa onların bu suçlamalarının, Kutsal Ruh’a küfretmek olduğunu ve bağışlanmayacağını söyledi. İsa bunu neden söyledi? Çünkü İsa’nın hiçbir mucizesini tanrısal doğasıyla değil, içinde olan Kutsal Ruh aracılığıyla bir insan olarak yaptığına inanıyorum. Bundan dolayı İsa kovduğu cinleri Kutsal Ruh’un gücüyle kovuyordu. İsa’nın mucizelerinin, onun vaftizinde Kutsal Ruh’un üzerine gelmesinden sonra başladığını görüyoruz.

İsa Tanrı’nın yasasını yerine getirmek ve günahlarımız uğruna kurban olmak için insan olarak geldi. Bunu bir insan olarak yaptı. Şeytan’ın ayartmalarına karşı dayanırken, Kutsal Yazılardan insan olarak alıntı yaptı. İsrail’de yeryüzündeki hizmetine başlamak üzereyken tanrısal doğasına dayanmadı. İnsan olarak denendi ve Tanrı’nın Sözüne dayanarak ayartılmaya karşı koydu. Kendi tanrısal doğası ile değil, Kutsal Ruh ile cinleri kovdu. Bundan dolayı, İsa tanrısal doğasında değil insan doğasındayken denendi. Tanrısal doğasından “destek” alarak yapmadı. Tersine, ayartılma anı geldiğinde tamamen Baba’ya, Kutsal Ruh’a ve Tanrı Sözüne dayanarak ayartılmalardan başarıyla geçti.

 _____________________________
Kaynak: www.carm.org/islam/obj_Jesus-sin.htm
CHRISTIAN APOLOGETICS AND RESEARCH MINISTRY
© Matthew J. Slick, 2002