Kutsal Kitap'tan İsa Mesih'in tamamladığı ve tamamlayacağı peygamberlikler

Mesih'le İlgili
Peygamberlikler

Eski Antlaşma'daki
Önceden Bildiri

Yeni Antlaşma'daki
Gerçekleşme

Mesih'in Doğumuyla ilgili:

Kadın'ın soyundan doğuş

Tekvin. 3:15

Matta1:20 Gal. 4:4

Bakire-kızdan doğuş

Yeşaya 7:14

Matta1:18-25 Luka1:26-35

İbrahim'in soyu

Tekvin. 22:18

Matta 1:1 Gal. 3:16

İshak'ın soyu

Tekvin. 26:4

Matta 1:2 Luka3:34

Yakup'un soyu

Sayılar 24:17

Matta 1:2 Luka3:33

Yahuda oymağından

Tekvin. 49:10 Mika 5:2

Matta 1:2 Luka3:33

İbranililere Mektup 7:14 Esinleme 5:5

Yesse'nin soyu

Yeşaya 11:1

Matta 1:6 Luka3:32

Davut'un soyu

II. Samuel 7:12 Yer. 23:5

Matta 1:1 Romalı'lara Mektup1:3; 2. Timoteus 2:8

Beytlehem'de doğuş

Mika 5:2

Matta 2:1-11 Luka2:4-7

Mesih'in Kimliğiyle ilgili:

Yaradan olarak

Mika 5:2 Mezmurlar (Zebur) 102:25

Yuhanna1:1; 8:58 Koloselilere Mektup1:17

dünyaya girmeden önceki varlığı

Yeşaya 9:6 44:6 48:12

İbranililere Mektup 1:8-12 Esi. 1:17

Rab olarak çağrılır

Mezmurlar (Zebur) 110:1 Yer. 23:6

Matta 22:43-45 Luka2:11

Adını İmanuel koyarlar

Yeşaya 7:14

Matta 1:23

Peygamber olur

Tesniye 18:18

Yuhanna6:14 Elçilerin İşleri 3:22-26

Hem kral, hem de kâhin olur

Mezmurlar (Zebur) 110 Zekeriya 6:11-13

Yuhanna1:49 İbranililere Mektup 7

Esinleme. 19:16

Kutsal Ruh'ça meshedilir

Yeşaya 11:2 42:1 61:1

Luka 4:1,14-21 Elçilerin İşleri 10:38

Tanrı için gayreti

Mezmur 69:9

Yuhanna2:15-17

 

Mesih'in Göreviyle ilgili:

Öncüsü, O'ndan önce gelir

Yeşaya 40:3 Malaki3:1

Markos 1:1-9 Yuhanna1:23

Görevi Galile'de başlar

Yeşaya 9:1

Matta 4:12-17

Mucizeler yapma görevi

Yeşaya 61:1

Luka7:18-23 Elçilerin İşleri 2:22

Benzetmelerle öğretişi

Mezmurlar (Zebur) 78:2

Matta 13:34-35

Kendi tapınağına gelir

Malaki 3:1

Matta 21:12 Yuhanna2:13-16

Kudüs'e eşeğin üzerinde giriş

Zekeriya 9:9

Matta21:6-11 Luka 19:35-37

Mesih'in Acıları ve Ölümüyle ilgili:

Emirden 483 yıl sonra olur

Daniel 9:25-26 Nehemya 2

M.S.33 İsa öldürüldü

Arkadaşı O'na ihanet eder

Mezmurlar (Zebur) 41:9

Matta 10:4; 26:49-50

30 parça gümüşe satılır

Zekeriya 11:12-13

Matta 26:15; 27:3-10

Öğrencileri O'nu terk eder

Zekeriya 13:7

Markos 14:27,50

Sövüldüğünde ağzını açmaz

Yeşaya 53:7

Matta 27:12 I. Petrus. 2:21-23

Vurulur ve tükürülür

Yeşaya 50:6

Matta 26:67 Luka22:63

Onunla alay edilir

Mezmurlar (Zebur) 22:7-8

Matta 27:39-43

Günahlarımız için yaralanır

Yeşaya 53:5

Matta 27:26 I. Petrus. 2:24-25

Elleri ve ayakları delinir

Mezmurlar (Zebur) 22:16 Zekeriya 12:10

Luka23:33 Yuhanna20:25,27

Hırsızlarla haça gerilir

Yeşaya 53:12

Luka22:37 Markos15:27-28

Düşmanları için şefaat eder

Yeşaya 53:12

Luka23:34

Kendi cemaati O'nu reddeder

Yeşaya 53:3

Yuhanna1:11; 19:14-15

Neden yokken nefret edilir

Mezmurlar (Zebur) 69:4 Yeşaya 49:7

Yuhanna10:31-32; 15:25

Elbiseleri için kumar oynanır

Mezmurlar (Zebur) 22:18

Yuhanna19:23-24

Susayınca öd ve sirke verilir

Mezmurlar (Zebur) 22:15; 69:21

Yuhanna19:28-30 Matta 27:34

Terk edilmesininin feryadı

Mezmurlar (Zebur) 22:1

Matta 27:46

Ruhunu Tanrı'ya teslim eder

Mezmurlar (Zebur) 31:5

Luka23:46

Kemikleri kırılmaz

Çıkış12:46 Mezmurlar (Zebur) 34:20

Yuhanna19:33

Kalbi yarılır

Mezmurlar (Zebur) 22:14

Yuhanna19:34

Böğrü mızrakla delinir

Zekeriya 12:10

Yuhanna19:34-37

Öğleyin bir karanlık çöker

Amos 8:9

Matta 27:45

Bir zenginin mezarına gömülür

Yeşaya 53:9

Matta 27:57-60

Mesih'in Ölümden Dirilişi, Yüceltilmesi ve İkinci gelişiyle ilgili:

Ölümden dirilir

Mezmurlar (Zebur) 16:10 Yeşaya 53:10

Matta 28:6 Luka 24 Yu. 20

 

 

Elçilerin İşleri 2:23-32 I.Kor. 15

Göklere yükselir

Mezmurlar (Zebur) 68:18

Luka 24:50-51 Elçilerin İşleri 1:9

Tanrı'nın sağına yüceltilir

Mezmurlar (Zebur) 110:1 Yeşaya 52:13

Elçilerin İşleri 2:33-36 İb. 1:3,13

 

 

Efeslilere Mektup 1:20 Fil.2:9-11

Yahudiler için "sürçme taşı"

Mezmurlar (Zebur) 118:22 Yeşaya 8:14

I. Petrus. 2:7 Romalı'lara Mektup 9:30-33

Uluslara "Işık" ve "Kurtuluş"

Yeşaya. 49:6

Elçilerin İşleri 13:47-49; 26:23

Tanrı'yla barıştırır

Yeşaya 57:19

Efeslilere Mektup 2:17-18

Topluluğunun "baş taşı" olur

Yeşaya 28:16 Mz. 18:22

I. Petrus. 2:5-7 Efeslilere Mektup 2:20

Dünyayı yargılamayı gelir

Zekeriya 12:10; 14:3-4

Esinleme. 1:7; 19:11-21

Tanrı'nın egemenliğini kurar

Mezmurlar (Zebur) 2 Daniel 7:13-14

Matta 25:31 Es. 1:7; 20:4