Vahiy Kavramı,İncil ve Apokrif belgeler

İncil, Tanrı sözü, Kutsal Ruh tarafından esinle insan eliyle yazıya geçirilmiştir. İncil'e "Tanrı sözü" denmesinin nedeni Kutsal Ruh'un esiniyle yazılmış olmasındandır....

 Ancak bu esin insanlar tarafından "insan lisanıyla" yazıldığından Hristiyanlıkta bu esinleme kavramına "organik esinleme" denir...

İncil'in 4 bölümü (Matta Markos Luka Yuhanna) İsa Mesih ile ilgili biyografi niteliğindedir...İsa'nın farklı özelliklerini vurgulamak için 4 bölüm halinde yazılmışlardır..Teolojik olarak iletilmek istenen mesaj açısından İsa'nın başından geçen olaylar 4 İncil'de, konunun farklı yönlerine değinilerek, dile getirilir...

Hristiyanlara ve İncil'e göre bu dört bölümü, bazı Müslüman iddialarının aksine, havariler "kafalarında kaldığı hatırladıkları kadarıyla" değil Kutsal Ruh'un esiniyle yazmışlardır/Kutsal Ruh'un yönlendirmesi söz konusudur

İsa Mesih havarilerine ve yakınlarına şöyle demişti:

Yuhana14: 26
" Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak."

İşte Kutsal Ruh’un hatırlatmasıyla/esiniyle İncil'in 4 bölümü yazılmıştır

Aziz Pavlus'un mektupları da Tanrı esinidir:

1 Korintililer 2: 10
" Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır."

1 Korintililer 2: 12
" Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık."

1 Korintililer 2: 13

" ......... Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz."

1.Selanikliler 2: 13
" ....Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi, Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür"

1 Korintililer 14: 37
 Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri sanıyorsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab'bin buyruğudur."
Ve benzeri ayetler...

Ayrıca:

2. Timoteos 3: 16
 "Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır"

Aziz Pavlus Luka bölümünden alıntı yapıyor ve Kutsal Yazı diye adlandırıyor:

1. Timoteos 5: 18
Çünkü Kutsal Yazı’da şöyle deniyor: «Harman döven öküzün ağzını bağlama» (Yasa kitabı 25:4) ve «İşçi, kendi ücretini hak eder.» ( Luka 10:7)

Petrus, Aziz Pavlus'un yazılarını kutsal yazı olarak kabul ediyor:

2.Petrus 3:15-16
"Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Pavlus, bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar'ı olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.”

İlk kilise babaları İncil'i Tanrı esini olarak kabul etmişlerdi..(MS 90 yılından önce "kutsal yazı" ifadesi kullanılmıyordu en azından biz MS 90 yılından önce bu ifadeye elimizdeki belgelerde rastlamıyoruz bu ifade daha sonra kullanılmaya başlandı ancak her zaman MS 90 yılından önce de bu yazılar kutsal ruh tarafından esinlenmiş olarak kabul ediliyordu otantik olarak Kutsal Yazı statüsünde kullanılmışlardı..)

"İlk önemli kilise babaları Clement, Ignatius, Papias, Justin Martyr, ve Polycarp (Hepsi de MS 150 yılında ve 150 yılından önce yazdı) İncil'deki materyalleri otantik,apostolik Kutsal Yazılar olarak kullandılar... Kutsal Yazı olarak nitelediler..... Esinlenmiş olduğuna inanıyorlardı" (1)

Daha sonra yazan kilise Babaları da zaten İncil için Kutsal Yazı (scripture) ifadesini kullanmışlardır.

Sonuçta Kilise Babaları, tüm Hristiyanlar ve en önemlisi İncil’in kendisi Tanrı Esini olduğunu söylemiştir…

 
Müslümanların bir başka iddiası da "yüzlerce İncil'in olduğu" ve Hristiyanların sadece "4 tanesini" "kutsal" kabul ettikleridir..

"Yüzlerce incil" ifadesiyle Nag Hammadi kütüphanesi kastediliyor olmalıdır...Nag Hammadi kütüphanesinde 50 küsür belge vardır ve bunlardan sadece 20-21 kadarı İsa'dan bahsetmektedir...Yani "yüzlerce incil" ifadesi uydurmadır.... Bu 20 küsür belge de "İsa'nın hayatından" söz ettiği için İncil oldukları iddia edilmektedir.... Ancak bunların hepsi Gnostik belgelerdir....Yazılış amaçları bellidir... Gnostisizmin içine İsa'yı da katarak ana öğretisini sürdürmek...

Birincisi:
Bu belgelerin hepsi MS 150 yılından sonra yazılmıştır...Zaten birkaçı hariç çoğu MS 200 lü 250'li yıllarda yazılmıştır..Gospel of Peter gibi birkaç erken belge MS 150-160 yıllarında yazılmıştır...Yani hiçbirinin havarilerle ilgileri yoktur apostolik değildirler....

İncil'deki bütün yazıların yazımı ise bilim adamlarının çoğuna göre MS 90 yıllarında tamamlanmıştır... Hatta liberal olmayan birçok bilim adamına göre İncil'in içindeki hiçbir belgenin MS 70 yılından sonraya tarihlemesi için neden yoktur!

İkincisi:
Nag Hammadi kütüphanesindeki hiçbir belge tarihte hiçbir zaman kilise tarafından "Kutsal" olarak kabul edilmemiştir.... Hiçbir zaman Kutsal yazı olarak/kutsal olarak görülmemiştir...

Üçüncüsü:
Bu Gnostik belgelerin hiçbiri islami öğretilerle uyumlu değildir...Yani Bu belgelerde İsa yine Tanrı'nın Oğlu’dur yine günahlar için çarmıha gerilmiştir....vs

Ancak gnostiklerin ortodoks olmayan görüşleri vardır..Mesela Gnostiklere göre Madde bir ilüzyondur "şeytani"dir... Pavlus bu öğretinin tehlikeleri konusunda uyarmıştı....Gnostiklere göre gerçeklik "Pleroma" diye adlandırılır.. Bu göksel, materyal olmayan doluluktur, Tanrısaldır.. Madde dünyası yanılsamadır ama ruhsal dünya esas gerçekliktir.... Düalism öğretileri vardır... Hatta Gnostiklere göre Tanrı direkt olarak materyal dünyayı yaratmamıştır..... Ayrıca Gnostikler İsa'nın Tanrısal özüyle İnsansal çarmıhta acı çeken Materyal özünü ayırırlar.... İsa'nın Materyal özü yani insansal özü sadece bir ilüzyon olup Tanrısal özü esas gerçektir...Bu görüşler tabi ki kilisenin asla kabul edemeyeceği sapkın görüşlerdir....Çünkü bir anlamda İsa'nın insan özünü inkar etmektedir.... "Gospel of peter" belgesinde olduğu gibi....Tabi bu öğreti islama %100 terstir hristiyanlığa da...


Esenlikle...